vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 12.09.2017 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 168.04 KB, 29.06.2017 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri. Kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida, lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul tuleb saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X).

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917054000003;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 12.09.2017 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 12.09.2017 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2022.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

12.09.2017 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Anija vald, Kihmla küla, Liivaaugu, 14001:001:0722
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 2. Harju maakond, Harku vald, Türisalu küla, Toomapõllu, 19801:001:2837
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 3. Harju maakond, Rae vald, Suursoo küla, Miili, 65301:001:3362
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 4. Harju maakond, Rae vald, Vaskjala küla, Kuke, 65301:007:0063
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 5. Harju maakond, Saku vald, Tagadi küla, Põllulapi, 71801:001:1775
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 6. Ida-Viru maakond, Sonda vald, Varinurme küla, Asunduse, 75101:001:0311
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 7. Ida-Viru maakond, Vaivara vald, Vodava küla, Rohutirtsu, 85101:001:0810
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 8. Jõgeva maakond, Pajusi vald, Tõivere küla, Nokasaare, 57301:001:0445
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 9. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Võisiku küla, Laasu, 61601:001:0413
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 10. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Võisiku küla, Totu, 61601:001:0412
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 11. Jõgeva maakond, Saare vald, Tuulavere küla, Ääre, 71301:001:0343
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 12. Jõgeva maakond, Tabivere vald, Uhmardu küla, Saariku, 77301:001:0268
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 13. Jõgeva maakond, Torma vald, Kõnnu küla, Kraavivahe, 81001:001:0235
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 14. Järva maakond, Albu vald, Albu küla, Teeääre, 12901:001:0323
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 15. Järva maakond, Albu vald, Kaalepi küla, Kaalepipõllu, 12901:001:0326
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 16. Järva maakond, Kareda vald, Müüsleri küla, Pärdi, 28801:001:0138
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 17. Järva maakond, Türi vald, Kolu küla, Mõisapõllu, 83604:001:0116
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 18. Järva maakond, Türi vald, Kolu küla, Kõltsipõllu, 83601:002:0272
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 19. Lääne maakond, Hanila vald, Pivarootsi küla, Sepapõllu, 19501:001:0444
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 20. Lääne maakond, Martna vald, Kuluse küla, Sepametsa, 45201:001:0355
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 21. Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadapiku küla, Arupõllu, 27202:001:0211
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 22. Lääne-Viru maakond, Sõmeru vald, Jäätma küla, Tammemäe, 77001:001:0635
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 23. Lääne-Viru maakond, Sõmeru vald, Vaeküla, Seakopli, 77001:001:0423
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 24. Lääne-Viru maakond, Vihula vald, Võsupere küla, Kaljuaasa, 88701:001:0859
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 25. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kiviküla, Ollisaare, 90201:001:0533
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 26. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Avispea küla, Saapa, 92703:001:0002
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 27. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Kiltsi alevik, Pärnapõllu, 92701:004:0155
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 28. Põlva maakond, Laheda vald, Joosu küla, Karisoo, 38501:001:0072
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 29. Põlva maakond, Laheda vald, Roosi küla, Jõeniidu, 38501:003:0186
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 30. Põlva maakond, Mikitamäe vald, Lüübnitsa küla, Adramaa, 46501:001:0256
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 31. Põlva maakond, Mikitamäe vald, Selise küla, Varsasoo, 46501:001:0279
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 32. Põlva maakond, Mikitamäe vald, Usinitsa küla, Liivapõllu, 46501:001:0283
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 33. Põlva maakond, Vastse-Kuuste vald, Vooreküla, Laari, 87201:001:0189
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 34. Põlva maakond, Värska vald, Kremessova küla, Niidu, 93401:001:0166
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 35. Põlva maakond, Värska vald, Kundruse küla, Kraavi, 93401:001:0227
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 36. Põlva maakond, Värska vald, Saabolda küla, Tsõõriksoo, 93401:001:0286
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 37. Põlva maakond, Värska vald, Saabolda küla, Kurgnurme, 93401:001:0439
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 38. Põlva maakond, Värska vald, Treski küla, Tiri, 93401:006:0129
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 39. Pärnu maakond, Are vald, Kurena küla, Ojalauda, 14901:001:0129
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 40. Pärnu maakond, Are vald, Kurena küla, Lodja, 14901:001:0572
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 41. Pärnu maakond, Are vald, Lepplaane küla, Kailu, 14901:001:0573
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 42. Pärnu maakond, Halinga vald, Maima küla, Aadu-Jaani, 18801:003:0034
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 43. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Nepste küla, Kõruoja, 21301:001:0189
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 44. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Soometsa küla, Vaigu, 21301:001:0271
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 45. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Soometsa küla, Härjapea, 21301:001:0272
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 46. Pärnu maakond, Vändra vald, Kobra küla, Varsakabja, 92901:001:0194
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 47. Rapla maakond, Kehtna vald, Paluküla, Kullamäepõllu, 29202:003:0050
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 48. Rapla maakond, Raikküla vald, Tamme küla, Poti, 65401:002:0228
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 49. Saare maakond, Muhu vald, Kuivastu küla, Melissi, 47801:001:0542
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 50. Saare maakond, Muhu vald, Mõega küla, Lageda, 47801:001:0543
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 51. Saare maakond, Valjala vald, Nurme küla, Lauge, 85801:001:1176
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 52. Tartu maakond, Luunja vald, Rõõmu küla, Lombi, 43201:001:1472
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 53. Tartu maakond, Luunja vald, Sirgumetsa küla, Linnuserva, 43201:001:1450
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 54. Tartu maakond, Mäksa vald, Melliste küla, Indovälja, 50101:004:0274
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 55. Tartu maakond, Puhja vald, Võsivere küla, Lemmiku, 60501:001:0340
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 56. Tartu maakond, Puhja vald, Võsivere küla, Männikutaguse, 60501:001:0328
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 57. Tartu maakond, Rõngu vald, Rannaküla, Hundipesa, 69401:001:0152
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 58. Tartu maakond, Tartu vald, Puhtaleiva küla, Põllu, 79402:001:0255
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 59. Tartu maakond, Ülenurme vald, Reola küla, Laulu, 94901:007:1446
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 60. Valga maakond, Põdrala vald, Liva küla, Peedumäe, 61301:001:0148
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 61. Valga maakond, Põdrala vald, Rulli küla, Luha, 61301:001:0112
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 62. Viljandi maakond, Tarvastu vald, Kärstna küla, Keskuse, 79701:001:0233
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 63. Viljandi maakond, Viljandi vald, Matapera küla, , 89801:001:0471
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 64. Viljandi maakond, Viljandi vald, Matapera küla, Raudsiku, 89801:001:0472
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 65. Võru maakond, Lasva vald, Kääpa küla, Koera, 38901:001:0469
 66. Võru maakond, Lasva vald, Listaku küla, Soeniidu, 38901:001:0395
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 67. Võru maakond, Vastseliina vald, Plessi küla, Musomägi, 87401:001:0206
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 68. Võru maakond, Võru vald, Kirumpää küla, Mastimaa, 91801:001:0421
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine
 69. Võru maakond, Võru vald, Väimela alevik, Moona, 91801:005:0035
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine