vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 13.03.2018 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917065000005;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 13.03.2018 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 13.03.2018 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 6 nädalat jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2023.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

13.03.2018 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Nüri küla, Niidu, 75101:001:0382
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 2. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Nüri küla, Metsavahi, 75101:001:0383
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 3. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Satsu küla, Kure, 75101:001:0376
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 4. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Puhkova küla, Kaldaserva, 85101:001:0932
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/223 
 5. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Tõrvajõe küla, Sõstraaia, 85101:001:0931
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/223 
 6. Ida-Viru maakond, Toila vald, Konju küla, Pähklipõllu, 80201:001:0727
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/223 
 7. Ida-Viru maakond, Toila vald, Konju küla, Põlluääre, 80201:001:0728
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/225 
 8. Ida-Viru maakond, Toila vald, Päite küla, Nurkla, 80201:001:0721
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/223 
 9. Ida-Viru maakond, Toila vald, Päite küla, Nurklapõllu, 80201:001:0722
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/223 
 10. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Laasme küla, Jeeriku, 61101:001:0296
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/223 
 11. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Pikknurme küla, Kalauime, 61102:003:0019
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/223 
 12. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kestla küla, Lehe, 15401:001:0414
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/223 
 13. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kõrkküla, Kubjaraja, 15401:001:0411
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 14. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Oru küla, Nõo, 15401:001:0416
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 15. Põlva maakond, Kanepi vald, Kanepi alevik, Kruusamäe, 28501:001:0680
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/225 
 16. Põlva maakond, Kanepi vald, Põlgaste küla, Kasela, 28501:001:0682
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 17. Põlva maakond, Põlva vald, Tilsi küla, Järvenõlva, 38501:001:0101
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/223 
 18. Põlva maakond, Põlva vald, Viisli küla, Viislinurga, 47301:001:0422
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 19. Tartu maakond, Kastre vald, Aadami küla, Jõeääre, 18501:001:1496
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/225 
 20. Tartu maakond, Kastre vald, Lange küla, Ööbiku, 18501:001:1495
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.05.2018, käskkiri 1-2/18/439 
 21. Tartu maakond, Luunja vald, Kabina küla, Oandi, 43201:001:1647
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/225 
 22. Tartu maakond, Luunja vald, Kabina küla, Vanatalu, 43201:001:1649
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/225 
 23. Tartu maakond, Luunja vald, Kabina küla, Serva, 43201:001:1648
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/225 
 24. Tartu maakond, Luunja vald, Põvvatu küla, Kraaviääre, 43201:001:1630
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/225 
 25. Tartu maakond, Luunja vald, Rõõmu küla, Sihi, 43201:001:1651
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/223 
 26. Tartu maakond, Tartu vald, Kobratu küla, Moonaka, 79401:001:0667
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/223 
 27. Tartu maakond, Tartu vald, Kobratu küla, Kärneri, 79401:001:0668
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/223 
 28. Tartu maakond, Tartu vald, Kobratu küla, Kiltri, 79401:001:0669
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/223 
 29. Tartu maakond, Tartu vald, Vedu küla, Lehelinnu, 79402:001:0497
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/223 
 30. Tartu maakond, Tartu vald, Vedu küla, Rabavälja, 79402:001:0496
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/223 
 31. Valga maakond, Valga vald, Paju küla, Luhaääre, 82001:001:0114
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/223 
 32. Valga maakond, Valga vald, Supa küla, Heina, 82001:002:0033
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/223 
 33. Valga maakond, Valga vald, Supa küla, Osja, 82001:001:0116
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/223 
 34. Valga maakond, Valga vald, Tõlliste küla, Kolga, 82001:001:0182
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/223 
 35. Viljandi maakond, Mulgi vald, Niguli küla, Rogosi, 19201:001:0348
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/225 
 36. Võru maakond, Antsla vald, Piisi küla, Kolmnurga, 14301:001:0501
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/223 
 37. Võru maakond, Antsla vald, Piisi küla, Pakali, 14301:001:0537
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/225 
 38. Võru maakond, Setomaa vald, Korela küla, Tsätskiniidu, 93401:001:0733
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 39. Võru maakond, Võru vald, Halla küla, Seevasuu, 87401:001:0349
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.03.2018, käskkiri 1-2/18/223