vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 24.04.2018 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917071000002;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 24.04.2018 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 24.04.2018 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 6 nädalat jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2023.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

24.04.2018 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aidu-Liiva küla, Mäepõllu, 43801:001:0326
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.05.2018, käskkiri 1-2/18/376 
 2. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aidu-Liiva küla, Kaarlipõllu, 43801:001:0370
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.05.2018, käskkiri 1-2/18/376 
 3. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aidu-Liiva küla, Pihlapõllu, 43801:001:0371
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.05.2018, käskkiri 1-2/18/376 
 4. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aidu-Sooküla, Hernepõllu, 43801:001:0312
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 5. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aruvälja küla, Kolli, 43801:001:0365
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 6. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aruvälja küla, Hõbepaju, 43801:001:0366
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 7. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aruvälja küla, Vahase, 43801:001:0304
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 8. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aruvälja küla, Räägu, 43801:001:0303
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 9. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Hirmuse küla, Rajaotsa, 43801:001:0331
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 10. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Hirmuse küla, Rehepapi, 43801:001:0329
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 11. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Hirmuse küla, Pikavälja, 43801:001:0333
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 12. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Hirmuse küla, Pajuotsa, 43801:001:0332
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 13. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Matka küla, Sillaoru, 43801:001:0306
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 14. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Matka küla, Koplipõllu, 43801:001:0336
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 15. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Mehide küla, Nõelapõllu, 43801:001:0301
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 16. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Purtse küla, Annemäe, 43801:001:0374
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 17. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Rääsa küla, Räägu, 43801:001:0318
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 18. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Savala küla, Kündja, 43801:001:0339
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.05.2018, käskkiri 1-2/18/376 
 19. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Soonurme küla, Karja, 43801:001:0358
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 20. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Soonurme küla, Kullasaare, 43801:001:0361
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.05.2018, käskkiri 1-2/18/376 
 21. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Soonurme küla, Nurme, 43801:001:0352
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 22. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Soonurme küla, Vainu, 43801:001:0343
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 23. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Uniküla, Linapõllu, 43801:001:0341
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.05.2018, käskkiri 1-2/18/376 
 24. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Uniküla, Lauge, 43801:001:0362
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.05.2018, käskkiri 1-2/18/376 
 25. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Uniküla, Villa, 43801:001:0342
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 26. Lääne maakond, Haapsalu linn, Kiltsi küla, Rohuvälja, 67401:001:0861
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 27. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Jaakna küla, Kulu, 43601:001:0377
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 28. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Tusari küla, Põllu, 53101:001:0587
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 29. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Tusari küla, Orase, 53101:001:0586
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 30. Lääne maakond, Vormsi vald, Sviby küla, Hallikivi, 90701:001:0741
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 31. Lääne maakond, Vormsi vald, Sviby küla, Põllunurga, 90701:001:0742
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 32. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Leina küla, Viljapea, 84801:001:1838
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 33. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Rannametsa küla, Rannaste, 21301:001:0403
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 34. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kõima küla, Aasapõllu, 33404:001:0132
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 35. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Piiri tn 8, 41101:001:0872
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 36. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Oja tn 10, 41101:001:0883
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 37. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Penijõe tee 9, 41101:001:0884
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 38. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vanamõisa küla, Karja, 41101:001:0906
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.05.2018, käskkiri 1-2/18/376 
 39. Pärnu maakond, Saarde vald, Lanksaare küla, Rupiku, 71001:001:0215
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 40. Rapla maakond, Kehtna vald, Ingliste küla, Piiripõllu, 29201:003:0167
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 41. Rapla maakond, Kehtna vald, Kehtna alevik, Lipu, 29202:001:0153
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 42. Rapla maakond, Kohila vald, Vana-Aespa küla, Kartulimaa, 31701:001:1129
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 43. Rapla maakond, Märjamaa vald, Tiduvere küla, Norma, 88401:001:0576
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.05.2018, käskkiri 1-2/18/376 
 44. Saare maakond, Saaremaa vald, Abaja küla, Sirbi, 30101:003:0529
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 45. Saare maakond, Saaremaa vald, Karja küla, Liblika, 40301:001:0591
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 46. Saare maakond, Saaremaa vald, Kehila küla, Künka, 30101:002:0532
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 47. Saare maakond, Saaremaa vald, Leisi alevik, Kõrre, 40301:001:0579
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 48. Saare maakond, Saaremaa vald, Pärsama küla, Taneli, 40302:004:0308
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363 
 49. Saare maakond, Saaremaa vald, Viira küla, Suitsu, 40301:001:0418
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 10.05.2018, käskkiri 1-2/18/363