vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 07.08.2018 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917078000005;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 07.08.2018 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 07.08.2018 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 6 nädalat jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2023.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

07.08.2018 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Jõelähtme vald, Jõelähtme küla, Vaarika, 24501:001:0438
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 2. Harju maakond, Jõelähtme vald, Jõelähtme küla, Vasara, 24501:001:0439
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 3. Harju maakond, Jõelähtme vald, Võerdla küla, Pinu, 24501:001:0375
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 4. Harju maakond, Rae vald, Aaviku küla, Tuule, 65301:001:4513
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 27.08.2018, käskkiri 1-2/18/640 
 5. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Leerimetsa küla, Savipõllu, 63901:001:1477
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 6. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Sepapõllu, 49801:001:0747
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 7. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Purtse küla, Annemäe, 43801:001:0374
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 8. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Jaama küla, Liisa, 71301:001:0488
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 9. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Kiisli küla, Saki, 71301:001:0485
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 10. Järva maakond, Järva vald, Kurisoo küla, Värvukese, 13402:004:0006
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 27.08.2018, käskkiri 1-2/18/640 
 11. Järva maakond, Järva vald, Tamsi küla, Nigulapõllu, 25501:001:0010
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 12. Järva maakond, Järva vald, Tamsi küla, Aometsa, 25501:001:0011
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 13. Lääne maakond, Haapsalu linn, Kiltsi küla, Rohuvälja, 67401:001:0861
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 14. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Jaakna küla, Kulu, 43601:001:0377
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 15. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Kohala-Eesküla, Hundipõllu, 77001:001:0818
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 16. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Nurkse küla, Kiisumäe, 70201:001:0572
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 17. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Tammiku küla, Jõekraavi, 90101:001:0018
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 18. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Koogu küla, Kiku, 15401:001:0449
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 19. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kõrkküla, Kubjaraja, 15401:001:0411
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 20. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kõrkküla, Kirjukivi, 15401:001:0472
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 21. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Oru küla, Nõo, 15401:001:0416
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 22. Põlva maakond, Põlva vald, Viisli küla, Viislinurga, 47301:001:0422
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 27.08.2018, käskkiri 1-2/18/640 
 23. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Piiri tn 8, 41101:001:0872
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 24. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Langerma küla, Teeääre, 18801:001:0580
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 27.08.2018, käskkiri 1-2/18/640 
 25. Pärnu maakond, Pärnu linn, Aruvälja küla, Pähklipõllu, 62401:001:0096
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 26. Pärnu maakond, Pärnu linn, Saulepa küla, Otsapõllu, 62401:001:0027
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 27. Pärnu maakond, Tori vald, Eavere küla, Nurmika, 14901:002:0424
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 28. Pärnu maakond, Tori vald, Kurena küla, Lodja, 14901:001:0572
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 29. Rapla maakond, Kohila vald, Vana-Aespa küla, Kartulimaa, 31701:001:1129
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 30. Rapla maakond, Märjamaa vald, Pühatu küla, Kraavivahe, 65401:001:0162
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 27.08.2018, käskkiri 1-2/18/640 
 31. Saare maakond, Saaremaa vald, Kehila küla, Künka, 30101:002:0532
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 27.08.2018, käskkiri 1-2/18/640 
 32. Tartu maakond, Elva vald, Rämsi küla, Aasa-Haldi, 60501:001:0423
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 33. Tartu maakond, Elva vald, Rämsi küla, Väike-Rotka, 60501:001:0427
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 34. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Savimetsa küla, Savipõllu, 12601:001:0305
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 35. Viljandi maakond, Mulgi vald, Sudiste küla, Karupõllu, 60001:001:0408
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 36. Viljandi maakond, Viljandi vald, Kannuküla, Jõksiluha, 89901:001:0073
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 37. Viljandi maakond, Viljandi vald, Matapera küla, Raudsiku, 89801:001:0472
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 27.08.2018, käskkiri 1-2/18/640 
 38. Võru maakond, Antsla vald, Visela küla, Sookääru, 14201:001:0014
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 27.08.2018, käskkiri 1-2/18/640 
 39. Võru maakond, Setomaa vald, Korela küla, Tsätskiniidu, 93401:001:0733
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 40. Võru maakond, Võru vald, Noodasküla, Nuudase, 91701:001:0095
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 41. Võru maakond, Võru vald, Võrumõisa küla, Sooniidu, 91801:001:0559
  Enampakkumise tulemus: nurjunud