vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 18.09.2018 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917079000004;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 18.09.2018 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 18.09.2018 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 6 nädalat jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2023.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

18.09.2018 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Rae vald, Patika küla, Piksepeni, 65301:001:4515
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/740 
 2. Harju maakond, Saue vald, Allika küla, Kalamatsu põld, 72601:001:0137
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/740 
 3. Harju maakond, Saue vald, Kibuna küla, Küürupõllu, 72601:001:0118
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/740 
 4. Harju maakond, Saue vald, Kibuna küla, Kruusimäe põld, 72601:001:0131
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 5. Harju maakond, Saue vald, Lehetu küla, Sepa, 51801:001:0744
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 6. Harju maakond, Saue vald, Lehetu küla, Lõunapõllu, 72601:001:0111
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/740 
 7. Harju maakond, Saue vald, Lehetu küla, Põhjapõllu, 72601:001:0112
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/740 
 8. Harju maakond, Saue vald, Odulemma küla, Killu, 72601:001:0113
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 9. Harju maakond, Saue vald, Valingu küla, Lillekopli, 72701:001:2098
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/740 
 10. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Nüri küla, Teelahkme, 75101:007:0105
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/740 
 11. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Oandu küla, Suurekase, 44901:003:0515
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/740 
 12. Järva maakond, Järva vald, Ahula küla, Põlduri, 12901:001:0366
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/726 
 13. Järva maakond, Järva vald, Ammuta küla, Kullivälja, 28801:001:0239
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/726 
 14. Järva maakond, Järva vald, Ammuta küla, Kulli põld, 28801:001:0243
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/726 
 15. Järva maakond, Järva vald, Imavere küla, Maasaare, 25501:001:0136
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/726 
 16. Järva maakond, Järva vald, Pällastvere küla, Niinepõllu, 25501:001:0137
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/740 
 17. Järva maakond, Järva vald, Vahuküla, Rajamäe, 31401:001:0454
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/726 
 18. Järva maakond, Järva vald, Väike-Kareda küla, Toomepõllu, 25501:001:0026
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/740 
 19. Järva maakond, Järva vald, Õle küla, Pähklimetsa, 28801:001:0099
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/726 
 20. Järva maakond, Türi vald, Lungu küla, Lungusuure, 83401:001:0142
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/726 
 21. Järva maakond, Türi vald, Änari küla, Kalmuse, 83601:001:0006
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/740 
 22. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Auküla, Arupõllu, 19001:001:0533
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/740 
 23. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Paasi küla, Metsalageda, 88701:001:0948
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 24. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sakussaare küla, Krõõda, 88701:002:0189
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/740 
 25. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sakussaare küla, Holgeri, 88701:002:0194
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/740 
 26. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sakussaare küla, Loone, 88701:002:0193
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/740 
 27. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sakussaare küla, Vidriku, 88701:002:0190
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/740 
 28. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Koovälja küla, Vanatee, 77001:001:0808
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/740 
 29. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Taaravainu küla, Tammikualuse, 66201:001:0991
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/740 
 30. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Tõrremäe küla, Kastani, 66201:001:0952
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/740 
 31. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Kantküla, Odra, 90101:001:0007
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/740 
 32. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Mõedaka küla, Konnakurvi, 70201:001:0566
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 33. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Nurkse küla, Kuivapõllu, 70201:001:0577
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/740 
 34. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Puka küla, Kraavivälja, 90004:003:0223
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.10.2018, käskkiri 1-2/18/740 
 35. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Lahu küla, Nõmmliiva, 66001:001:0528
  Enampakkumise tulemus: nurjunud