vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 02.10.2018 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917083000003;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 02.10.2018 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 02.10.2018 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 6 nädalat jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2023.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

02.10.2018 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Jõeküla, Kangi, 36801:001:0878
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 2. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aa küla, Alupõllu, 43801:001:0394
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 3. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aa küla, Moonapõllu, 44201:001:0122
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 4. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aidu-Liiva küla, Rajavälja, 44201:001:0178
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 19.10.2018, käskkiri 1-2/18/766 
 5. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aruvälja küla, Jaanipõllu, 43801:001:0302
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 6. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Lipu küla, Lilleaasa, 44201:001:0118
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 7. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Maidla küla, Mündi, 44201:001:0176
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.11.2018, käskkiri 1-2/18/847 
 8. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Maidla küla, Kirka, 43801:001:0391
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 19.10.2018, käskkiri 1-2/18/766 
 9. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Rebu küla, Kivikangru, 44201:001:0127
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 10. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Rebu küla, Uuekõrbe, 44201:001:0128
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 11. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Rääsa küla, Krooksu, 44201:001:0123
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 12. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Satsu küla, Karjaserva, 44201:001:0074
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 13. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Savala küla, Remmelga, 43801:001:0334
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 14. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sirtsi küla, Väikepõllu, 43801:001:0316
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 15. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sirtsi küla, Suuresirtsi, 43801:001:0310
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 16. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Uniküla, Suve, 43801:001:0314
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 17. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Vainu küla, Truubi, 44201:001:0073
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 18. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Ehavere küla, Kalda, 57801:001:0563
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 19.10.2018, käskkiri 1-2/18/766 
 19. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Leina küla, Aasa, 21401:001:0002
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 20. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Emmu küla, Soolmanni, 33401:001:0488
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 19.10.2018, käskkiri 1-2/18/766 
 21. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Järve küla, Villemisepa, 33401:001:0499
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 22. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kiisamaa küla, Juhanimihkli, 33401:001:0485
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 23. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kirbla küla, Magistraali, 41103:001:0800
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 19.10.2018, käskkiri 1-2/18/766 
 24. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kirbla küla, Heina, 41103:001:0740
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 19.10.2018, käskkiri 1-2/18/766 
 25. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kirbla küla, Söödi, 41103:001:0730
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 19.10.2018, käskkiri 1-2/18/766 
 26. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kõima küla, Kukejaani, 33401:001:0486
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 27. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lautna küla, Peatuse, 41103:001:0780
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 19.10.2018, käskkiri 1-2/18/766 
 28. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Mihkli küla, Suurejaani, 43001:001:0020
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 19.10.2018, käskkiri 1-2/18/766 
 29. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Mihkli küla, Kõrtsi, 43001:001:0059
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 19.10.2018, käskkiri 1-2/18/766 
 30. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Nedrema küla, Põlde-Aadu, 33401:001:0495
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 31. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Parasmaa küla, Petersoni, 33401:001:0483
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 32. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Parasmaa küla, Lundikurni, 33401:001:0487
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 33. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vanamõisa küla, Savipõllu, 43001:001:0100
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 19.10.2018, käskkiri 1-2/18/766 
 34. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vanamõisa küla, Sauepõllu, 43001:001:0101
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 19.10.2018, käskkiri 1-2/18/766 
 35. Pärnu maakond, Pärnu linn, Ahaste küla, Taltsimetsa, 62401:001:0101
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 36. Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Ääremetsa tee 10, 16001:001:0429
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 37. Pärnu maakond, Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Jõepõllu, 82601:001:0426
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 38. Pärnu maakond, Tori vald, Pärivere küla, Tihase, 80901:001:0003
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 19.10.2018, käskkiri 1-2/18/766 
 39. Pärnu maakond, Tori vald, Urumarja küla, Heina, 80801:001:0896
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 40. Rapla maakond, Kehtna vald, Kastna küla, Maasikvälja, 29202:006:1733
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 41. Rapla maakond, Märjamaa vald, Araste küla, Vana, 50301:001:0061
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 42. Rapla maakond, Märjamaa vald, Kivi-Vigala küla, Külapõllu, 50301:001:0034
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 43. Rapla maakond, Märjamaa vald, Märjamaa alev, Liiva tn 17, 50401:001:1294
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 44. Rapla maakond, Märjamaa vald, Ohukotsu küla, Taksi, 50301:001:0051
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 19.10.2018, käskkiri 1-2/18/766 
 45. Rapla maakond, Märjamaa vald, Orgita küla, Lõa, 50301:001:0009
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 46. Rapla maakond, Märjamaa vald, Orgita küla, Praksi, 50301:001:0010
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 19.10.2018, käskkiri 1-2/18/766 
 47. Rapla maakond, Märjamaa vald, Orgita küla, Taksi, 50301:001:0011
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 31.10.2018, käskkiri 1-2/18/805 
 48. Rapla maakond, Märjamaa vald, Orgita küla, Välja, 50301:001:0074
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 19.10.2018, käskkiri 1-2/18/766 
 49. Rapla maakond, Märjamaa vald, Rangu küla, Taksi, 50301:001:0052
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 19.10.2018, käskkiri 1-2/18/766 
 50. Rapla maakond, Rapla vald, Jalase küla, Sõerupõllu, 66801:001:0108
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 19.10.2018, käskkiri 1-2/18/766