vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 27.11.2018 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917087000009;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 27.11.2018 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 27.11.2018 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 6 nädalat jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2023.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

27.11.2018 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Harku vald, Laabi küla, Kadaja tee 13, 19801:001:3283
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 2. Harju maakond, Harku vald, Laabi küla, Kadaja tee 3a, 19801:001:3284
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 3. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Kõmmaste küla, Sepa-Põllu, 43101:001:0137
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 4. Harju maakond, Rae vald, Aruvalla küla, Serva, 65301:001:4791
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 5. Harju maakond, Rae vald, Aruvalla küla, Kaste, 65301:001:4793
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 6. Harju maakond, Rae vald, Aruvalla küla, Kiige, 65301:001:4794
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 7. Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Tõusme, 65301:001:4797
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 8. Harju maakond, Rae vald, Salu küla, Turba, 65301:001:4798
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 9. Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Ojapõllu, 65301:001:4765
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.02.2019, käskkiri 1-2/19/111
 10. Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Künnivälja, 65301:001:4767
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/931
 11. Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Ääremaa, 65301:001:4769
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/931
 12. Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Tõusme, 65301:001:4772
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 13. Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Kõnnu, 65301:001:4773
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/931
 14. Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Kauge, 65301:001:4774
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 15. Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Tõrre, 65301:001:4775
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 16. Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Saarma, 65301:001:4776
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 17. Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Saare, 65301:001:4777
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 18. Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Tagavälja, 65301:001:4779
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/931
 19. Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Okka, 65301:001:4780
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/931
 20. Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Soopõllu, 65301:001:4781
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 21. Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Karjamaa, 65301:001:4782
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 22. Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Viljapõllu, 65301:001:4783
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/931
 23. Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Laanevälja, 65301:001:4784
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 24. Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla, Perve, 65301:001:4785
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 25. Harju maakond, Saue vald, Kibuna küla, Kruusimäe põld, 72601:001:0131
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 26. Harju maakond, Saue vald, Lehetu küla, Sepa, 51801:001:0744
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 27. Harju maakond, Saue vald, Odulemma küla, Killu, 72601:001:0113
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 28. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Sepapõllu, 49801:001:0747
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 29. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Sahargu küla, Keerispea, 81501:001:0205
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 30. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Tagajõe küla, Süvaoja, 81501:004:0106
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 31. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Tudulinna alevik, Karikakra, 81501:001:0206
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 32. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Purtse küla, Annemäe, 43801:001:0374
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 33. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Satsu küla, Karjaserva, 44201:001:0074
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 34. Ida-Viru maakond, Narva linn, Künka tn 8, 51101:001:1045
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 35. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Vaivara küla, Külaääre, 51401:001:0099
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 36. Ida-Viru maakond, Toila vald, Vaivina küla, Sileda, 80301:001:0034
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 37. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Pikknurme küla, Kangro, 61102:003:0018
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 38. Järva maakond, Järva vald, Tamsi küla, Nigulapõllu, 25501:001:0010
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 39. Järva maakond, Järva vald, Tamsi küla, Aometsa, 25501:001:0011
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 40. Järva maakond, Järva vald, Vahuküla, Alt-Mihkle, 25501:001:0196
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/931
 41. Järva maakond, Järva vald, Valila küla, Suitsu, 31403:002:0016
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 42. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Hindaste küla, Soonurga, 44101:001:0249
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 43. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Hindaste küla, Pilli, 44101:001:0250
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 44. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Jaakna küla, Kulu, 43601:001:0377
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 45. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Vaisi küla, Kasteheina, 44101:001:0181
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 46. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Paasi küla, Metsalageda, 88701:001:0948
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 47. Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Jõetaguse küla, Aruvälja, 27202:001:0379
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 48. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Jäätma küla, Pari, 77001:001:0639
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 49. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Kohala-Eesküla, Hundipõllu, 77001:001:0818
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 50. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Karkuse küla, Jakobipõllu, 79201:001:0045
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 51. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Mõedaka küla, Konnakurvi, 70201:001:0566
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 52. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kõrkküla, Kubjaraja, 15401:001:0411
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 53. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Lahu küla, Nõmmliiva, 66001:001:0528
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 54. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Ikla küla, Põllu, 21401:001:0054
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 55. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Lepaküla, Laanepõllu, 21401:001:0029
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/931
 56. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Lepaküla, Niidu, 21401:001:0044
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/931
 57. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Soometsa küla, Nurme, 21401:001:0061
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 58. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Treimani küla, Põllunurga, 21401:001:0056
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 59. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Treimani küla, Veikomaa, 21401:001:0059
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 60. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kõima küla, Kukejaani, 33401:001:0486
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 61. Pärnu maakond, Pärnu linn, Ahaste küla, Taltsimetsa, 62401:001:0101
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 62. Pärnu maakond, Pärnu linn, Aruvälja küla, Pähklipõllu, 62401:001:0096
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 63. Pärnu maakond, Pärnu linn, Vaskrääma küla, Vahi, 62401:001:0237
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 64. Pärnu maakond, Saarde vald, Jäärja küla, Teeääre, 71201:001:0057
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 65. Pärnu maakond, Saarde vald, Kalita küla, Lohu, 71201:001:0058
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 66. Pärnu maakond, Tori vald, Räägu küla, Kuudavälja, 80901:001:0077
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 67. Pärnu maakond, Tori vald, Räägu küla, Saluoja, 80901:001:0082
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 68. Pärnu maakond, Tori vald, Suigu küla, Kiivitaja, 80901:001:0005
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/931
 69. Pärnu maakond, Tori vald, Suigu küla, Estri, 80901:001:0016
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/931
 70. Rapla maakond, Kohila vald, Vana-Aespa küla, Kartulimaa, 31701:001:1129
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 71. Rapla maakond, Märjamaa vald, Orgita küla, Hõbepärna, 50301:001:0090
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 72. Saare maakond, Saaremaa vald, Põripõllu küla, Väinapõllu, 71401:001:0505
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 73. Saare maakond, Saaremaa vald, Suur-Rahula küla, Rabapõllu, 71401:001:0461
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 74. Saare maakond, Saaremaa vald, Väike-Rahula küla, Orasheina, 71401:001:0460
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 75. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Kildu küla, Laanemetsa, 75801:001:0316
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 17.12.2018, käskkiri 1-2/18/924
 76. Võru maakond, Setomaa vald, Korela küla, Tsätskiniidu, 93401:001:0733
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 77. Võru maakond, Võru vald, Võrumõisa küla, Sooniidu, 91801:001:0559
  Enampakkumise tulemus: nurjunud