vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 09.04.2019 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917097000002;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 09.04.2019 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 09.04.2019 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 6 nädalat jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2024.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

09.04.2019 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Saue vald, Odulemma küla, Killu, 72601:001:0113
 2. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Sepapõllu, 49801:001:0747
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 3. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Sahargu küla, Keerispea, 81501:001:0205
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 27.06.2019, käskkiri 1-2/19/465
 4. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Tagajõe küla, Süvaoja, 81501:004:0106
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 27.06.2019, käskkiri 1-2/19/465
 5. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Tudulinna alevik, Karikakra, 81501:001:0206
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 27.06.2019, käskkiri 1-2/19/465
 6. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Levala küla, Teeharu, 48601:001:0181
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/346 
 7. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Pikknurme küla, Kangro, 61102:003:0018
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/346 
 8. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Hindaste küla, Pilli, 44101:001:0250
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 9. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Jaakna küla, Kulu, 43601:001:0377
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/346 
 10. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Paasi küla, Metsalageda, 88701:001:0948
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/346 
 11. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Kohala-Eesküla, Hundipõllu, 77001:001:0818
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/346 
 12. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kõrkküla, Kubjaraja, 15401:001:0411
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 13. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Lahu küla, Nõmmliiva, 66001:001:0528
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 14. Põlva maakond, Põlva vald, Tilsi küla, Järvenõlva, 38501:001:0101
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/346 
 15. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kõima küla, Kukejaani, 33401:001:0486
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/346 
 16. Pärnu maakond, Pärnu linn, Ahaste küla, Taltsimetsa, 62401:001:0101
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/346 
 17. Pärnu maakond, Pärnu linn, Aruvälja küla, Pähklipõllu, 62401:001:0096
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/346 
 18. Pärnu maakond, Pärnu linn, Vaskrääma küla, Vahi, 62401:001:0237
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/346 
 19. Rapla maakond, Kohila vald, Vana-Aespa küla, Kartulimaa, 31701:001:1129
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/346 
 20. Rapla maakond, Märjamaa vald, Orgita küla, Hõbepärna, 50301:001:0090
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/346 
 21. Saare maakond, Saaremaa vald, Suur-Rahula küla, Rabapõllu, 71401:001:0461
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/346 
 22. Tartu maakond, Elva vald, Lembevere küla, Siksaki, 17101:001:0188
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/350 
 23. Tartu maakond, Elva vald, Majala küla, Teeveere, 17101:001:0187
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/350 
 24. Tartu maakond, Elva vald, Poole küla, Toobi, 17101:001:0185
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/350 
 25. Tartu maakond, Elva vald, Pööritsa küla, Kesva, 17101:001:0182
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/350 
 26. Tartu maakond, Elva vald, Pööritsa küla, Rehetaguse, 17101:001:0183
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/350 
 27. Tartu maakond, Elva vald, Rämsi küla, Timuti, 17101:001:0180
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/350 
 28. Tartu maakond, Elva vald, Vahessaare küla, Vahekandi, 17101:001:0184
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/350 
 29. Tartu maakond, Kastre vald, Aardla küla, Kastepõllu, 18501:001:1520
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 30. Tartu maakond, Kastre vald, Mäletjärve küla, Uusivälja, 29101:001:0094
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/350 
 31. Tartu maakond, Kastre vald, Rookse küla, Soovälja, 29101:001:0240
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/350 
 32. Tartu maakond, Kastre vald, Rookse küla, Kriska, 29101:001:0238
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/346 
 33. Tartu maakond, Kastre vald, Vana-Kastre küla, Meistrivälja, 29101:001:0091
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/346 
 34. Tartu maakond, Luunja vald, Sääsekõrva küla, Mõisapõllu, 43201:001:1846
 35. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kokora küla, Kraaviniidu, 58601:001:0163
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/346 
 36. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Varnja alevik, Talupõllu, 58601:001:0190
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/350 
 37. Tartu maakond, Tartu vald, Pupastvere küla, Tuisupõllu, 79601:001:0255
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/346 
 38. Tartu maakond, Tartu vald, Tila küla, Taidla, 79601:001:0229
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/350 
 39. Tartu maakond, Tartu vald, Valmaotsa küla, Valmapõllu, 79601:001:0242
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/346 
 40. Tartu maakond, Tartu vald, Valmaotsa küla, Mõisapõllu, 79601:001:0254
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/346 
 41. Viljandi maakond, Viljandi vald, Kolga-Jaani alevik, Luha, 89901:001:0345
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/350 
 42. Viljandi maakond, Viljandi vald, Odiste küla, Väikemärdi, 89901:001:0309
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.04.2019, käskkiri 1-2/19/346 
 43. Võru maakond, Setomaa vald, Korela küla, Tsätskiniidu, 93401:001:0733
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 44. Võru maakond, Võru vald, Võrumõisa küla, Sooniidu, 91801:001:0559
  Enampakkumise tulemus: nurjunud