vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 16.04.2019 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917101000008;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 16.04.2019 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 16.04.2019 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2024.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

16.04.2019 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Anija vald, Vetla küla, Liini, 14101:001:0134
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 2. Harju maakond, Harku vald, Adra küla, Humala tee 33, 19801:001:3342
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/364
 3. Harju maakond, Harku vald, Adra küla, Niinepõllu, 19801:001:3343
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 4. Harju maakond, Harku vald, Adra küla, Põllu, 19801:001:3345
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/364
 5. Harju maakond, Harku vald, Adra küla, Humala tee 64, 19801:001:3352
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/364
 6. Harju maakond, Harku vald, Adra küla, Paepõllu, 19801:001:3346
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/364
 7. Harju maakond, Harku vald, Adra küla, Räägupõllu, 19801:001:3347
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/364
 8. Harju maakond, Harku vald, Adra küla, Humala tee 94, 19801:001:3350
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/364
 9. Harju maakond, Jõelähtme vald, Rebala küla, Saba, 24501:001:0449
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 10. Harju maakond, Jõelähtme vald, Rebala küla, Juhani, 24501:001:0448
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 11. Harju maakond, Jõelähtme vald, Rebala küla, Joosepi, 24501:001:0444
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 12. Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Sepamäe tee 21, 30401:001:2530
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 13. Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Ristiku tn 37, 30401:001:2531
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 24.07.2019, käskkiri 1-2/19/533
 14. Harju maakond, Kiili vald, Nabala küla, Kraaviääre, 30401:001:2560
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 15. Harju maakond, Kiili vald, Paekna küla, Proosapõllu, 30401:001:2619
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 16. Harju maakond, Kiili vald, Sausti küla, Tedremäe, 30401:001:2526
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 17. Harju maakond, Kiili vald, Sõmeru küla, Pähkli, 30401:001:2559
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 18. Harju maakond, Kuusalu vald, Valkla küla, Tammesaare, 35201:001:0074
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 19. Harju maakond, Kuusalu vald, Valkla küla, Tammepõllu, 35201:001:0075
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 20. Harju maakond, Kuusalu vald, Valkla küla, Kõrtsupõllu, 35301:001:0820
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 21. Harju maakond, Kuusalu vald, Valkla küla, Rabapõllu, 35301:001:0821
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 22. Harju maakond, Kuusalu vald, Valkla küla, Tuulenurga, 35301:001:0822
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 23. Harju maakond, Kuusalu vald, Valkla küla, Lipsunuka, 35301:001:0823
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 24. Harju maakond, Kuusalu vald, Valkla küla, Salmepõllu, 35301:001:0824
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 25. Harju maakond, Kuusalu vald, Valkla küla, Kraavihaldja, 35301:001:0825
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 26. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Keelva küla, Kadarpiku, 43101:001:0199
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 27. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Lemmaru küla, Kruusa, 43101:001:0196
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 28. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Maeru küla, Tamme, 43101:001:0232
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 24.07.2019, käskkiri 1-2/19/530
 29. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Ohtu küla, Põdrasarve, 43101:001:0213
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 24.07.2019, käskkiri 1-2/19/530
 30. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Ohtu küla, Põdra, 43101:001:0205
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/364
 31. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Rummu alevik, Tuhapõllu, 43101:001:0198
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 32. Harju maakond, Rae vald, Kopli küla, Kesapõllu, 65301:001:4867
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 33. Harju maakond, Rae vald, Tuulevälja küla, Põlluveere, 65301:001:4479
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 34. Harju maakond, Rae vald, Tuulevälja küla, Põlluvahe, 65301:001:4480
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 35. Harju maakond, Rae vald, Tuulevälja küla, Veere, 65301:001:4481
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 36. Harju maakond, Rae vald, Tuulevälja küla, Tuule, 65301:001:4452
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 37. Harju maakond, Rae vald, Ülejõe küla, Rangu, 65301:001:4869
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 38. Harju maakond, Saku vald, Kajamaa küla, Leenu, 71801:006:0111
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 39. Harju maakond, Saue vald, Hüüru küla, Allikapealse, 72601:001:0468
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/364
 40. Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Liivapõllu, 72601:001:0558
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/364
 41. Harju maakond, Saue vald, Siimika küla, Põllu, 72601:001:0349
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 42. Harju maakond, Saue vald, Tuula küla, Kammipilli, 72601:001:0465
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 43. Harju maakond, Saue vald, Ääsmäe küla, Saki, 72601:001:0545
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 44. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Illuka küla, Toomase, 22901:001:0591
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 45. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Illuka küla, Veskipõllu, 22901:001:0585
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 46. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Rebu küla, Põlluvälja, 44201:001:0256
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 47. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Savala küla, Kukersiidi, 44201:001:0221
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/364
 48. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Adraku küla, Liuravälja, 16402:003:0371
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 49. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Mõhküla, Lille, 61601:002:2420
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 50. Järva maakond, Järva vald, Kagavere küla, Metsavahi, 25702:003:0224
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 51. Järva maakond, Järva vald, Köisi küla, Viljapuuaia, 25501:001:0243
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/364
 52. Järva maakond, Järva vald, Prandi küla, Kingu, 25501:001:0280
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 53. Järva maakond, Järva vald, Salutaguse küla, Metsavahi, 25501:001:0266
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 54. Järva maakond, Paide linn, Valasti küla, Arrase, 56701:001:0158
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 55. Järva maakond, Türi vald, Aasuvälja küla, Murru, 83401:001:0298
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 56. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Annikvere küla, Kivipurusti, 88701:001:0588
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/364
 57. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Lihulõpe küla, Metsanurga, 19002:004:0112
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 24.07.2019, käskkiri 1-2/19/527
 58. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Noonu küla, Uuekraavi, 88701:001:0574
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/364
 59. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Roodevälja küla, Roobi, 66101:001:0104
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 60. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Ubja küla, Karukella, 66101:001:0109
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 61. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kalvi küla, Vahemetsa, 90301:001:0065
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 62. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Aavere küla, Ritsika, 92701:003:0145
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 63. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Kännuküla, Pikapõllu, 92702:001:0399
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 64. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Liigvalla küla, Ussilaka, 66001:001:0195
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 65. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Alaküla, Kaerahansu, 43001:001:0139
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 66. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Aruküla, Kõrviku, 43001:001:0148
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 67. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Helmküla, Kraavituse, 43001:001:0151
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 68. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Hälvati küla, Jaani-Suurepea, 43001:001:0143
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 69. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kõima küla, Aasapõllu, 33404:001:0132
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 70. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Penijõe tee 12, 43001:001:0141
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 71. Pärnu maakond, Pärnu linn, Ermistu küla, Lepaspää põld, 82602:002:0289
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 72. Pärnu maakond, Pärnu linn, Kihlepa küla, Muhujüri, 62401:001:0311
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 73. Pärnu maakond, Saarde vald, Surju küla, Vana-Mätliku, 71201:001:0117
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 74. Pärnu maakond, Tori vald, Eavere küla, Hiirekõrva, 14901:002:0425
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 75. Tartu maakond, Elva vald, Rämsi küla, Ländipoldri, 60501:001:0420
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 76. Tartu maakond, Kambja vald, Räni alevik, Jõeveere, 28301:001:0067
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363
 77. Tartu maakond, Kastre vald, Terikeste küla, Suitsupõllu, 29101:001:0041
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 13.05.2019, käskkiri 1-2/19/363