vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 07.05.2019 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917102000007;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 07.05.2019 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 07.05.2019 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2024.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

07.05.2019 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Harju maakond, Saue vald, Hüüru küla, Allikalohu, 72601:001:0469
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 2. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Edivere küla, Raja, 13001:001:0112
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 3. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Pikati küla, Lugavälja, 81501:003:0298
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 4. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Puhatu küla, Kivi, 13001:001:0113
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 5. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Vaikla küla, Niidu, 22401:001:0536
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/392
 6. Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Kahula küla, Videviku, 25101:001:0444
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/392
 7. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Maidla küla, Niisumäe, 44201:001:0194
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 8. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Maidla küla, Esku, 44201:001:0220
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 9. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Soonurme küla, Pärnaõie, 44201:001:0288
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 10. Järva maakond, Järva vald, Kalitsa küla, Lapiku, 25501:001:0300
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/392
 11. Järva maakond, Järva vald, Kiigevere küla, Laudsilla, 23401:001:0364
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 12. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Noonu küla, Remmelga, 19101:001:0140
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/392
 13. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Noonu küla, Paju, 19101:001:0139
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/392
 14. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Noonu küla, Jalaka, 19101:001:0137
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/392
 15. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Noonu küla, Pihlaka, 19101:001:0136
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 16. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Noonu küla, Lepa, 19101:001:0138
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/392
 17. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Urissaare küla, Padriku, 21401:001:0060
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 18. Pärnu maakond, Saarde vald, Jäärja küla, Nurmenuku, 71201:001:0118
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/392
 19. Pärnu maakond, Saarde vald, Jäärja küla, Tõrvalille, 71201:001:0120
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/392
 20. Pärnu maakond, Tori vald, Räägu küla, Väike-Rebase, 80901:001:0163
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 21. Pärnu maakond, Tori vald, Rütavere küla, Lõõtsa, 80901:001:0162
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/392
 22. Saare maakond, Saaremaa vald, Aste küla, Annuse, 34801:002:0006
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 23. Saare maakond, Saaremaa vald, Aula-Vintri küla, Okka, 34801:001:0117
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 24. Saare maakond, Saaremaa vald, Eiste küla, Paju, 59201:002:0088
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 25. Saare maakond, Saaremaa vald, Endla küla, Kooli, 34801:002:0697
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 26. Saare maakond, Saaremaa vald, Haeska küla, Heina, 59201:001:0147
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 27. Saare maakond, Saaremaa vald, Haeska küla, Allikasoo, 59201:001:0151
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 28. Saare maakond, Saaremaa vald, Haeska küla, Kuremaa, 59201:001:0198
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 29. Saare maakond, Saaremaa vald, Haeska küla, Niidisoo, 59201:001:0156
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 30. Saare maakond, Saaremaa vald, Haeska küla, Maadelepa, 59201:001:0196
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 31. Saare maakond, Saaremaa vald, Haeska küla, Mätta, 59201:001:0148
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 32. Saare maakond, Saaremaa vald, Haeska küla, Koordisoo, 59201:001:0162
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 33. Saare maakond, Saaremaa vald, Hakjala küla, Küngu, 34801:001:0083
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 34. Saare maakond, Saaremaa vald, Hübja küla, Merissoo, 34801:001:0019
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 35. Saare maakond, Saaremaa vald, Jõelepa küla, Ristiku, 85801:001:0125
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 36. Saare maakond, Saaremaa vald, Jõelepa küla, Vahe, 85801:001:0127
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 37. Saare maakond, Saaremaa vald, Jööri küla, Turba, 85801:001:0131
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 38. Saare maakond, Saaremaa vald, Masa küla, Pardi, 59201:002:0229
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 39. Saare maakond, Saaremaa vald, Masa küla, Heina, 59201:002:0149
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 40. Saare maakond, Saaremaa vald, Mõisaküla, Vahtre, 43301:001:1096
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/392
 41. Saare maakond, Saaremaa vald, Rahniku küla, Rooda, 59201:004:0135
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 42. Saare maakond, Saaremaa vald, Reeküla, Pardi, 59201:001:0178
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 43. Saare maakond, Saaremaa vald, Reeküla, Hane, 59201:002:0239
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 44. Saare maakond, Saaremaa vald, Väkra küla, Paluka, 85801:002:0054
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388
 45. Saare maakond, Saaremaa vald, Väkra küla, Kuraste, 85801:002:0058
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 28.05.2019, käskkiri 1-2/19/388