vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 16.09.2019 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917107000002;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 16.09.2019 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 16.09.2019 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 6 nädalat jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2024.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

16.09.2019 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kiikla küla, Nurga, 49801:001:0444
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/653 
 2. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kiikla küla, Pähkli, 49801:001:0443
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/653 
 3. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Metsküla, Künka, 49802:003:0121
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 4. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Metsküla, Mäeserva, 49802:003:0086
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/653 
 5. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse alevik, Kasteheina, 49802:002:0434
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/653 
 6. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse küla, Luha, 49802:002:0451
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/653 
 7. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse küla, Peedu, 49802:002:0606
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/653 
 8. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Pagari küla, Künka, 49802:001:0210
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 9. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Pagari küla, Metsanurga, 49802:001:0211
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 10. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Ratva küla, Nurme, 49801:002:0154
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 11. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Ilmaste küla, Varepõllu, 75101:002:0152
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 12. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Koljala küla, Väikekopli, 75101:003:0336
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 13. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Koljala küla, Saue, 75101:003:0337
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 14. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Koljala küla, Kopli, 75101:003:0333
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 15. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Lüganuse alevik, Kaldavälja, 43701:001:0311
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 16. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Mehide küla, Kupra, 44901:003:0511
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 17. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Mehide küla, Ojaveere, 44901:003:0514
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 18. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Rebu küla, Lageda, 44901:003:0517
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 19. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Rebu küla, Salaallika, 44901:003:0516
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 20. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Rebu küla, Konnasilma, 44901:003:0518
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 21. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Rääsa küla, Koolipõllu, 44901:003:0530
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/653 
 22. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Tarumaa küla, Leeni, 44901:007:0028
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 23. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Tarumaa küla, Sooaru, 44901:007:0027
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 24. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Uljaste küla, Orumäe, 75101:001:0046
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 25. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Vainu küla, Pikajala, 75101:003:0335
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 26. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Vainu küla, Vanatare, 75101:003:0334
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 27. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Lipsu, 85101:002:0412
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/653 
 28. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Hundinurga küla, Kolumatsi, 85101:002:0424
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/653 
 29. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Hundinurga küla, Liblika, 85101:002:0425
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/653 
 30. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Kännu, 85101:003:0203
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/653 
 31. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Udria küla, Tiila, 85101:002:0432
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/653 
 32. Ida-Viru maakond, Toila vald, Ontika küla, Männipõllu, 32001:001:0173
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/653 
 33. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Aavere küla, Toomanurme, 78702:002:0235
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/653 
 34. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Aavere küla, Toomamängu, 78702:002:0236
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/653 
 35. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Karkuse küla, Rukki, 71601:006:0068
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 36. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Karkuse küla, Nisu, 71601:005:0075
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 37. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Piilu küla, Künka, 71601:004:0170
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 38. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Saiakopli küla, Otsa, 71601:004:0172
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/653 
 39. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Nurkse küla, Pardi, 70201:002:0276
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/653 
 40. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Koila küla, Trapetsi, 90202:005:0347
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 41. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Koila küla, Kitseherne, 90202:005:0346
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 42. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kurna küla, Ristküliku, 90202:005:0345
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 43. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Aburi küla, Kaalika, 92702:001:2212
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 44. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Mõisamaa küla, Orase, 66001:005:0436
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654 
 45. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Mõisamaa küla, Timuti, 66001:005:0435
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 01.10.2019, käskkiri 1-2/19/654