vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 01.10.2019 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917110000002;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 01.10.2019 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 01.10.2019 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 2 kuu jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2024.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

01.10.2019 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Urissaare küla, Lombimaa, 21302:002:0117
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 2. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Uuemaa küla, Soo-otsa, 21302:004:0097
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 3. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Uuemaa küla, Tuule, 21302:004:0100
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 4. Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Uuemaa küla, Soo, 21302:004:0098
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 5. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kilgi küla, Taga-Kilgi, 86301:007:0309
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 6. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lõo küla, Soonevälja, 19502:002:0320
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/680
 7. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Peanse küla, Prometi, 41101:002:0259
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/680
 8. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Aluste küla, Põllu, 93001:002:0333
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 9. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kaansoo küla, Punga, 93004:003:0219
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 10. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Kaansoo küla, Lehepõllu, 93004:003:0217
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 11. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Lehu küla, Enno, 18803:003:0128
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 12. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Sohlu küla, Võilille, 27601:003:0237
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 13. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Tagassaare küla, Mesika, 93004:003:0210
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 14. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vakalepa küla, Kolmnurga, 18801:001:0228
 15. Pärnu maakond, Pärnu linn, Põhara küla, Niidlapõllu, 15901:001:0423
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 16. Pärnu maakond, Pärnu linn, Põldeotsa küla, Poldrivälja, 15905:002:0483
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/680
 17. Pärnu maakond, Pärnu linn, Põldeotsa küla, Kirikupõllu, 15905:002:0487
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/680
 18. Pärnu maakond, Pärnu linn, Saari küla, Rukkimaa, 15904:001:0416
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/680
 19. Pärnu maakond, Pärnu linn, Valgeranna küla, Piigapõllu, 15905:002:0485
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/680
 20. Pärnu maakond, Saarde vald, Surju küla, Naadi, 75601:001:0807
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 21. Pärnu maakond, Tori vald, Kilksama küla, Küti, 73001:002:0409
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 22. Pärnu maakond, Tori vald, Nurme küla, Küüdi, 73001:002:0401
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 23. Pärnu maakond, Tori vald, Pärivere küla, Pistriku, 14901:003:0153
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/680
 24. Pärnu maakond, Tori vald, Räägu küla, Kipsi, 73001:002:0407
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 25. Pärnu maakond, Tori vald, Urge küla, Äkke, 73001:008:1962
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 26. Rapla maakond, Kehtna vald, Hertu küla, Mardika, 29201:002:0131
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/680
 27. Rapla maakond, Kehtna vald, Ohekatku küla, Mudaaugu, 29202:004:0151
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 28. Rapla maakond, Kehtna vald, Pae küla, Ritsika, 29201:002:0133
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/680
 29. Rapla maakond, Kehtna vald, Pae küla, Tirtsu, 29201:002:0134
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 30. Rapla maakond, Kohila vald, Angerja küla, Ojaääre, 31701:003:0223
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 31. Rapla maakond, Kohila vald, Angerja küla, Lambahänilase, 31701:002:0413
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 32. Rapla maakond, Märjamaa vald, Konuvere küla, Raadiku, 50402:006:0130
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 33. Rapla maakond, Märjamaa vald, Vigala-Vanamõisa küla, Santa, 88401:003:0153
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 34. Saare maakond, Muhu vald, Suuremõisa küla, Ristiku, 47801:007:0989
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 35. Saare maakond, Saaremaa vald, Ansi küla, Murru, 34801:006:0144
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/680
 36. Saare maakond, Saaremaa vald, Koimla küla, Kesksoo, 44001:004:0798
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/676
 37. Saare maakond, Saaremaa vald, Koimla küla, Tagasoo, 44001:004:0800
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/680
 38. Saare maakond, Saaremaa vald, Kõljala küla, Põllumäe, 59201:002:0809
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/680
 39. Saare maakond, Saaremaa vald, Pajumõisa küla, Sendi, 30101:003:0520
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/680
 40. Saare maakond, Saaremaa vald, Põripõllu küla, Savitüki, 55001:006:0583
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/680
 41. Saare maakond, Saaremaa vald, Tõre küla, Mihkli, 40302:002:0030
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/680
 42. Saare maakond, Saaremaa vald, Viira küla, Kulu, 40302:002:0119
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 23.10.2019, käskkiri 1-2/19/680