vapp RIIGIMAA RENT

Riigivara rentide avaleht
 
 
Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks: 26.09.2019 11:00
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Seoses 01. juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara kasutamiseks andmise enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 343.49 KB, 14.06.2017 )

The conditions of a public written auction (  - 287.98 KB, 14.06.2017 )

Условия открытого письменного аукциона (  - 343.62 KB, 14.06.2017 )

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 4. tutvuma rendilepingu projektiga (  - 165.61 KB, 15.08.2018 );
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks;
 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldus
  Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada avalduse vormil (  - 12.63 KB, 17.03.2014 ) . Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida:
  • pakkuja nimi;
  • pakkuja isikukood või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • rendiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri.
   Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber). Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole:
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X);
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X);
  Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X);
  LHV Pank - EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22);

  Makse teostamisel tuleb märkida:
  • viitenumber 10917113000009;
  • selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";
  • kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:
  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.

  Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

  Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 26.09.2019 hiljemalt kella 10:30-ks, aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 26.09.2019 11:00, Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis. Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

Kinnisasja rendileping tuleb sõlmida 2 kuu jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2024.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 675 0865, 675 0128, 675 0174.

Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

26.09.2019 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel antakse kasutamiseks alljärgnevad kinnisasjad. Kasutamiseks andmise enampakkumisel oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.
 1. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Nava küla, Ojaääre, 57803:001:0119
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 2. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Pikkjärve küla, Savipõllu, 57801:001:0322
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 3. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Adraku küla, Soovahe, 16402:003:0292
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 4. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Arisvere küla, Koolipõllu, 57301:001:0010
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 5. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla, Iidu, 61604:001:0167
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 6. Põlva maakond, Kanepi vald, Karaski küla, Käkipõllu, 35402:003:0152
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/667 
 7. Põlva maakond, Kanepi vald, Pikareinu küla, Künkapõllu, 85602:002:0185
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/667 
 8. Põlva maakond, Põlva vald, Adiste küla, Mätaste, 61902:002:0068
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 9. Põlva maakond, Räpina vald, Meeksi küla, Kõrre, 45401:004:0114
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/667 
 10. Tartu maakond, Elva vald, Kirepi küla, Malenka, 69403:002:0127
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 11. Tartu maakond, Elva vald, Nasja küla, Trapetsi, 60501:001:0145
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 12. Tartu maakond, Elva vald, Pühaste küla, Prügiraba, 60801:002:0067
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 13. Tartu maakond, Elva vald, Raigaste küla, Lauri-Jaani, 69402:004:0104
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 14. Tartu maakond, Elva vald, Rebaste küla, Rabapõllu, 60801:002:0066
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 15. Tartu maakond, Elva vald, Teedla küla, Vaevajõe, 69403:001:0100
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 16. Tartu maakond, Kambja vald, Kodijärve küla, Kodijärve, 28201:008:0168
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 17. Tartu maakond, Kastre vald, Kaarlimõisa küla, Alavälja, 50101:006:0223
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 18. Tartu maakond, Kastre vald, Veskimäe küla, Hoorepivälja, 50101:006:0224
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 19. Tartu maakond, Tartu vald, Kükitaja küla, Pihlapõllu, 79403:006:0243
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/667 
 20. Tartu maakond, Tartu vald, Soeküla, Heinavälja, 79402:002:0268
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 21. Tartu maakond, Tartu vald, Taabri küla, Koplisoo, 79403:006:0244
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/667 
 22. Valga maakond, Tõrva vald, Roobe küla, Lepikupõllu, 20302:002:0046
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 23. Valga maakond, Tõrva vald, Taagepera küla, Põhja-Nahksepa, 20301:002:0055
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/667 
 24. Valga maakond, Tõrva vald, Taagepera küla, Nahksepapõllu, 20301:002:0053
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/667 
 25. Viljandi maakond, Viljandi vald, Oiu küla, Pihlakobara, 32802:001:0277
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 26. Võru maakond, Antsla vald, Antsu küla, Kõlbi, 14301:002:0187
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 27. Võru maakond, Antsla vald, Antsu küla, Mäe-Tiidu, 14301:002:0186
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 28. Võru maakond, Antsla vald, Kassi küla, Visulapõllu, 84301:001:0126
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 29. Võru maakond, Antsla vald, Kassi küla, Vaablase, 84301:001:0130
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 30. Võru maakond, Antsla vald, Kollino küla, Mustipõllu, 14302:003:0107
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/667 
 31. Võru maakond, Antsla vald, Pihleni küla, Keskvälja, 84301:003:0212
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/667 
 32. Võru maakond, Antsla vald, Rimmi küla, Tomsioja põld, 14302:003:0108
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 33. Võru maakond, Rõuge vald, Raudsepa küla, Taga-Püsni, 86501:002:0240
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 34. Võru maakond, Rõuge vald, Vana-Roosa küla, Heinamaa, 86501:002:0245
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 07.01.2020, käskkiri 1-2/20/17 
 35. Võru maakond, Rõuge vald, Vana-Roosa küla, Põllu, 86501:002:0251
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 36. Võru maakond, Setomaa vald, Miikse küla, Järsumäe, 46002:002:0329
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/667 
 37. Võru maakond, Setomaa vald, Ulaskova küla, Lakeniidu, 46002:002:0327
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 38. Võru maakond, Võru vald, Juraski küla, Piusaääre, 87401:004:0156
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666 
 39. Võru maakond, Võru vald, Lompka küla, Kopli, 91804:002:0274
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/667 
 40. Võru maakond, Võru vald, Loosu küla, Madala, 91801:003:0135
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.10.2019, käskkiri 1-2/19/666