You are here

Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde litsentseerimisest

Teadmiseks, et alates 09.12.2013 on  Vabariigi Valitsuse määrus nr 138 "Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemise ning geodeetiliste ja kartograafiliste andmete kasutamise korra kinnitamine  »" kehtetu.

Sellest tulenevalt ei anna Maa-amet enam välja asulate ja piiratud alade topograafilise mõõdistamise ja kartograafiliste tööde tegevuslitsentse. Väljaantud litsentsid kehtivad litsentsil märgitud kehtivusaja lõpuni, kuid nende olemasolu topograafiliste mõõdistustööde ja kartograafiliste tööde teostamisel ei ole enam õigusaktist tulenevalt vajalik.

Alates 10. märtsist 2011 ei väljasta ega pikenda Maa-amet kohalike ja riiklike võrkude rekonstrueerimise ja rajamise litsentse. 10.03.2011 kehtima hakanud ruumiandmete seaduse » § 35 sätestab nõuded geodeetiliste tööde teostajale. 

§ 35. Nõuded geodeetiliste tööde teostajale

(1) Geodeetiliste punktide ja võrkude rajamise, rekonstrueerimise ning hooldamise töid võib teha füüsiline isik, kellel on geodeedi kutse, mis vastab vähemalt kutseseadusega sätestatud kvalifikatsiooniraamistiku 5. tasemele kõrgema geodeesia valdkonnas.

(2) Kui geodeetiliste punktide ja võrkude rajamise, rekonstrueerimise ning hooldamise töid teeb ettevõtja, peab tal olema asjaomane õigussuhe käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikuga, füüsilisest isikust ettevõtjal peab olema käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud geodeedi kutse.Last updated: 03.03.2017