You are here

Lõppenud on ruumiandmete uuendamise projekt

Lõppenud on Maa-ameti eestvõttel ellu viidud ruumiandmete ja ruumiandmeteenuste uuendamise projekt », mille tulemusel kaasajastati suure osa Eesti territooriumi maakatte andmestikku ning loodi nende kasutamiseks vajalikke võrguteenuseid.

Projekti käigus töödeldi ruumi- ehk asukohaandmeid nii, et need on vastavuses Euroopa Liidu INSPIRE direktiivi » nõuetega ja haakuvad üle-euroopalise ruumiandmete infrastruktuuriga. See omakorda võimaldab andmeid jagada erinevate kasutajate ja rakenduste vahel ning täita rahvusvahelisi kohustusi.

"Keskkonnakaitse üks olulisemaid aluseid on korrektsed andmed, millele tuginedes saab teha tarku ja vajadusel kiireid otsuseid," ütles Keskkonnaministeeriumi välisfinantseerimise osakonna juhataja Ülle-Triin Enden. "Ruumiandmed hõlmavad paljusid valdkondi ja andmekogusid ja selle projektiga astuti nende korrastamisel suur samm edasi."

Lisaks maakatte andmetele viidi üle-euroopaliste nõuetega vastavusse ka paljude teiste teemavaldkondade andmed koos nende kasutamiseks vajalike teenustega. Näiteks saab Eesti geoportaali » kaardirakenduse kaudu vaadata ja allalaadimisteenuse kaudu alla laadida aadressi- ja kohanimeandmeid, andmeid maapõue, haldusüksuste jne kohta.

Projekt "INSPIRE direktiivi elluviimine" sai teoks tänu Euroopa Majanduspiirkonna » toetustele keskkonnaprogrammi "Integreeritud mere- ja siseveekogude korraldus" raames. Projekti teostamise eest vastutas Maa-amet, operaator oli Keskkonnaministeerium ». Oskusteabega toetas Norra Kaardistusorganisatsioon Statens Kartverk ».

1. märtsil toimus Maa-ametis projekti tutvustav seminar. Vaata ettekandeid »

Lisainfo:
Maili Hirlak, Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist, 6650 610, Maili.Hirlak@maaamet.ee

Taustaks:
Ruumi- ehk asukohaandmed osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale, kirjeldades nähtuste asukohta, omadusi ja kuju geograafilises ruumis. Ruumiandmeid edastatakse tavaliselt kaardina või kaardil ja neid kasutatakse planeerimises, ehituses, logistikas, transpordis, sõjanduses, statistikas, tervishoius, keskkonnakaitses jne.

Eesti riigil on kohustus järgida Euroopa Liidu INSPIRE ehk ruumiandmete direktiivi ja luua EL ruumiandmete infrastruktuur. Selle abil muutuvad kõikide riikide andmed üle-euroopaliselt lihtsamini kättesaadavaks.

Maa-amet on ruumiandmete alal Euroopa Komisjonis Eesti-poolne kontaktpunkt ja ameti eestvõttel on valminud Eesti geoportaal (inspire.maaamet.ee »), mis on osa Eesti ja Euroopa Liidu ruumiandmete infrastruktuurist. Projekti "INSPIRE direktiivi elluviimine" käigus said Eesti geoportaali kaudu nähtavaks ja avaandmete puhul ka allalaetavaks Maa-ameti hallatavad ruumiandmed.

Vaata ka: http://inspire.ec.europa.eu/ »


Projekti tulemusi tutvustavale seminarile kogunes huvilisi paljudest ametkondadest.
Foto: Erkko Grünthal, Maa-amet

Veel uudiseid samal teemal

11.03.2020

Land Board recognised as the best open data provider in 2019

On the 7th of March, Open Data Day was celebrated all over the world for the tenth time. It is an opportunity to show the benefits of open data and encourage the adoption of open data policies in government, business and civil society. 

28.05.2019

Space data centre, ESTHub, opens in Estonia

A new satellite data centre, called ESTHub, which will help technology companies to retrieve and process remote sensing data from space faster, was inaugurated in Tallinn. ESTHub was developed and is operated by the Estonian Land Board.