KIK-i rahastatud projektid

KIK

2019. aastal sõlmitud sihtfinantseerimise lepingud


1. Kaevandamistegevuse aerokontroll summas 203 839,92 eurot

Laserskaneerimise ja aeropildistustööde andmete järgi teostatakse 150 mäeeraldise kaevandamislubade tingimustest kinnipidamise kontroll 2019. aasta andmete alusel. Projekti käigus kontrollitakse kaevandamise lubatud piirides püsimist nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt, korduvate ülelendude olemasolu korral kontrollitakse ka kaevandamisloa omaniku esitatud maavara kaevandamise mahu aruande tegelikkusele vastavust. Samuti jälgitakse puistangute püsimist teenindusmaa piires. Rikkumiste süsteemne avastamine toob kaasa kaevandamiskultuuri tõusu koos rikkumisjuhtumite vähenemisega.


2. Metsakorralduslik aeropildistamine ja ortofotode valmistamine summas 101 725,00 eurot

Projekti käigus pildistatakse metsakorraldustöödeks ja metsa seisundi hindamiseks vajalikud aerofotod. Pildistatakse 1 046 000 ha suurune ala (Saaremaa, Pärnumaa, Viljandimaa). Pildistamine toimub ajal, kui lehtpuud on täislehes, et saada parem ülevaade metsade puuliigilisest jagunemisest. Koostatakse "valevärvi" CIR ortofotod, kus erinevad värvid märgivad erinevaid puuliike, ja ka tavalised RGB ortofotod. Ortofotode abil on võimalik piiritleda metsaeraldised ja koostada piisava täpsusega metsakaarte.


3. Ehitusgeoloogia andmebaasi täiendamine summas 117 099,50 eurot

Maa-ameti arhiivis on 1990-ndatel mitmete ettevõtete likvideerimise ajal Maa-ametile üle antud 77 riiulimeetrit ehitusgeoloogiliste uuringuaruannete toimikud, mida seni pole andmekogusse kantud. Neist sorteeritakse välja uued aruanded, mille kohta kantakse andmebaasi uuringuala ruumikuju ja muud esmased andmed, mis on vajalikud ehitusgeoloogia e-teenuse kasutajatele veebiotsingu tegemiseks. Skaneerimise teel moodustatakse aruande lehekülgedest ja joonistest failid ja lisatakse failid andmebaasi. Projekti tulemusel paraneb ehitusgeoloogia uuringuaruannete kättesaadavus avalikkusele. Projekteerijad, ehitusgeoloogiliste uuringute kavandajad ja teostajad, planeerijad, ehitajad, maaomanikud, maaostjad, teadlased, üliõpilased, keskkonnaspetsialistid saavad ehitusgeoloogilisi andmeid veebi vahendusel sõltumata asukohast ja vähese ajakuluga.

 

2018. aastal sõlmitud sihtfinantseerimise lepingud

1. Kaevandamistegevuse aerokontroll summas 203 839,92 eurot

Laserskaneerimise ja aeropildistustööde andmete järgi teostatakse 150 mäeeraldise kaevandamislubade tingimustest kinnipidamise kontroll 2018. aasta andmete alusel. Projekti käigus kontrollitakse kaevandamise lubatud piirides püsimist nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt, korduvate ülelendude olemasolu korral kontrollitakse ka kaevandamisloa omaniku poolt esitatud maavara kaevandamise mahu aruande tegelikkusele vastavust. Samuti jälgitakse puistangute püsimist teenindusmaa piires. Rikkumiste süsteemne avastamine toob kaasa kaevandamiskultuuri tõusu koos rikkumis­juhtumite vähenemisega.

 

2. Metsakorralduslik aeropildistamine ja ortofotode valmistamine summas 99 085,00 eurot

Projekti käigus pildistatakse metsakorraldustöödeks ja metsa seisundi hindamiseks vajalikud aerofotod. Aeropildistatakse ja -laserskaneeritakse 1 082 000 ha suurune ala Loode-Eestis (Hiiumaa, Läänemaa, Harjumaa, Raplamaa). Pildistamine toimub ajal, kui lehtpuud on täislehes, et saada parem ülevaade metsade puuliigilisest jagunemisest. Koostatakse "valevärvi" CIR ortofotod, kus erinevad värvid märgivad erinevaid puuliike ja ka tavalised RGB ortofotod. Ortofotode abil on võimalik piiritleda metsaeraldised ja koostada piisava täpsusega metsakaarte.
 

2017. aastal sõlmitud sihtfinantseerimise lepingud

1. Kaevandamistegevuse aerokontroll summas 203 839,92 eurot

Laserskaneerimise ja aeropildistustööde andmete järgi teostatakse 150 mäeeraldise kaevandamislubade tingimustest kinnipidamise kontroll 2017. aasta andmete alusel. Projekti käigus kontrollitakse kaevandamise lubatud piirides püsimist nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt, korduvate ülelendude olemasolu korral kontrollitakse ka kaevandamisloa omaniku esitatud maavara kaevandamise mahu aruande tegelikkusele vastavust. Samuti jälgitakse puistangute püsimist teenindusmaa piires. Rikkumiste süsteemne avastamine toob kaasa kaevandamiskultuuri tõusu koos rikkumisjuhtumite vähenemisega.

 

2. Metsakorralduslik aeropildistamine ja ortofotode valmistamine summas 99 885,00 eurot

Projekti käigus pildistatakse metsakorraldustöödeks ja metsa seisundi hindamiseks vajalikud aerofotod. Pildistatakse 1 135 000 ha suurune ala Kagu-Eestis (Tartumaa, Viljandimaa idaosa, Valgamaa, Põlvamaa, Võrumaa). Pildistamine toimub ajal, kui lehtpuud on täislehes, et saada parem ülevaade metsade puuliigilisest jagunemisest. Koostatakse "valevärvi" CIR ortofotod, kus erinevad värvid märgivad erinevaid puuliike ja ka tavalised RGB ortofotod. Ortofotode abil on võimalik piiritleda metsaeraldised ja koostada piisava täpsusega metsakaarte.
 

3. Ehitusgeoloogia andmebaasi täiendamine summas 155 629,39 eurot

Maa-ametis loodud ehitusgeoloogia andmebaasi on kantud 70% ehitusgeoloogia uuringuaruannete esmaseid andmeid. Et klienditeenindus oleks täielikult veebi vahendusel, kiire ja sujuv, kantakse andmebaasi seni puuduvate aruannete esmased andmed, sh uuringupiirkonna ruumikujud. Arhiivinõuete täitmiseks ostetakse arhiivipüsivaid kartongist karpe pabertoimikute hoiustamiseks. Projekti tulemusel paraneb ehitusgeoloogia uuringuaruannete kättesaadavus avalikkusele. Projekteerijad, ehitusgeoloogiliste uuringute kavandajad ja teostajad, planeerijad, ehitajad, maaomanikud, maaostjad, teadlased, üliõpilased, keskkonnaspetsialistid saavad ehitusgeoloogilisi andmed veebi vahendusel sõltumata asukohast ja vähese ajakuluga.

4. Keskkonnaregistri maardlate nimistu arendamine summas 66 000,00 eurot

Projekti käigus lisatakse maardlate nimistu programmile võimekus võtta vastu ja hallata uuringupunktide, laboriproovide ja isojoonte andmeid, pidada mäeeraldist ühe maardla mitmes registrikaardis, moodustatakse kasutamiseks uusi andmekihte ja täiendatakse olemasolevaid. Maa-ameti veebilehel geoportaalis asuvasse maardlate kaardirakendusse lisatakse uuringupunktide ja laboriproovide andmete vaatamise, impordi ja ekspordi võimalus. Teiste andmekogudega andmevahetuse arendamiseks täiendatakse maardlate nimistu 6. versiooni X-tee teenuseid.

 

2016. aastal sõlmitud sihtfinantseerimise lepingud

1. Kaevandamistegevuse aerokontroll summas 203 839,92 eurot

Laserskaneerimise ja aeropildistustööde andmete järgi teostatakse 150 mäeeraldise kaevandamislubade tingimustest kinnipidamise kontroll 2016. aasta andmete alusel. Projekti käigus kontrollitakse kaevandamise lubatud piirides püsimist nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt, korduvate ülelendude olemasolu korral kontrollitakse ka kaevandamisloa omaniku poolt esitatud maavara kaevandamise mahu aruande tegelikkusele vastavust. Samuti jälgitakse puistangute püsimist teenindusmaa piires. Rikkumiste süsteemne avastamine toob kaasa kaevandamiskultuuri tõusu koos rikkumisjuhtumite vähenemisega.

2. Metsakorralduslik aeropildistamine ja ortofotode valmistamine summas 91 860,00 eurot

Projekti käigus pildistatakse metsakorraldustöödeks ja metsa seisundi hindamiseks vajalikud aerofotod. Pildistatakse 1 080 000 ha suurune ala Kirde-Eestis (Lääne- ja Ida-Virumaa, Harjumaa idaosa, Järvamaa, Jõgevamaa). Pildistamine toimub ajal, kui lehtpuud on täislehes, et saada parem ülevaade metsade puuliigilisest jagunemisest. Koostatakse "valevärvi" CIR ortofotod, kus erinevad värvid märgivad erinevaid puuliike ja ka tavalised RGB ortofotod. Ortofotode abil on võimalik piiritleda metsaeraldised ja koostada piisava täpsusega metsakaarte.

3. Maavarade kaardistamine summas 324 360,00 eurot

Projekti käigus täiendatakse digitaalse geoloogilise kaardi andmebaasi. Üldgeoloogilise uurimistöö raames kogutakse infot ehitusmaavarade potentsiaalsete levialade kohta. Rapla kaardilehel kogutakse faktilist materjali ja lisatakse see faktika andmebaasi, koostatakse aluspõhja reljeefi ja geoloogia, pinnakatte paksuse ja geoloogia ning maavarade teemakaardid mõõtkavas 1: 50 000. Järvakandi kaardilehel kogutakse faktilist materjali ja lisatakse see faktika andmebaasi, koostatakse aluspõhja geoloogia teemakaart mõõtkavas 1: 50 000.

4. Keskkonnaregistri maardlate nimistu arendamine summas 45 540,00 eurot

Projekti käigus lisatakse Maa-ameti veebilehel geoportaalis asuvasse maardlate kaardirakendusse põlevkivi altkaevandatud alade stabiilsushinnangu tulemused, mille on koostanud Tallinna Tehnikaülikool; avalikustatakse kasutatavate turbaalade, korrastatavate turbaalade ja korrastatud turbaalade kihid; maardlate nimistu programmis luuakse nende kihtide jooksva muutmise võimalus. Veebirakenduses mäeeraldise ruumilise puhvriga otsingu väljundis täiendatakse andmete koosseisu. Nimistu programmis moodustatakse kasutamiseks uusi andmekihte ja täiendatakse olemasolevaid.

5. Vääna geopolügooni baasjoone taastamine summas 100 086,00 eurot

Vääna geopolügooni baasjoone eesmärk on võimaldada Eestis geodeetiliste mõõteseadmete nõuetekohast metroloogilist kalibreerimist ja kontrollimist. Baasjoon koosneb 19-st täppismõõdistatud mõõtesambast. 2014. a rikuti Vääna baasjoon; baasjoone taastamise käigus valmistatakse ja paigaldatakse sundtsentreerimisplaadid, täppismõõdistatakse baasjoone  mõõtesambad ja paigaldatakse turvaseadmed. Projekti tulemusena on võimalik Eestis kontrollida elektrontahhümeetrite kaugusmõõtureid erinevatel kaugustel 0,5 mm täpsusega ning määrata neile parandid sõltuvalt kaugusest ja kasutatavast prismast. Tahhümeetrid on vajalikud geodeetilistel töödel, sh maa-alustel mõõdistustel ja metsaga kaetud alade mõõdistustel, nt geodeetiliste võrkude rajamisel, suures mõõtkavas (1:500-1:5000) topomõõdistamisel, markšeidertöödel, maakatastri piiripunktide koordineerimisel ja ehitusgeodeetilistel töödel.

6. Laserskaneerimise süsteemi uuendamine summas 1 446 534,00 eurot

Projekti käigus uuendatakse Maa-ameti poolt 2008. aastal soetatud ja nüüdseks füüsiliselt ja moraalselt vananenud laserskaneerimise süsteem, mis sisaldab nii riistvaralist kui ka tarkvaralist osa. Süsteemi abil saadavaid andmeid kasutatakse riiklikul ruumiandmehõivel, st topograafilisel kaardistamisel, maakatastris, maareformi läbiviimisel, põllumajanduses, kaitseväes, politseis, piirivalves, päästetöödel jm ruumiandmeid kasutavatel aladel. Uus süsteem on vanast oluliselt suurema jõudlusega ning võimaldab kaardistushooaja jooksul ajakohase informatsiooniga katta pool Eesti territooriumist.

 

2015. aastal sõlmitud sihtfinantseerimise lepingud

1. Kaevandamistegevuse aerokontroll summas 203 838,60 eurot

Laserskaneerimise ja aeropildistustööde andmete järgi teostatakse 200 mäeeraldise kaevandamislubade tingimustest kinnipidamise kontroll 2015. aasta andmete alusel. Projekti käigus kontrollitakse kaevandamise lubatud piirides püsimist nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt, korduvate ülelendude olemasolu korral kontrollitakse ka kaevandamisloa omaniku poolt esitatud maavara kaevandamise mahu aruande tegelikkusele vastavust. Samuti jälgitakse puistangute püsimist teenindusmaa piires. Rikkumiste süsteemne avastamine toob kaasa kaevandamiskultuuri tõusu koos rikkumisjuhtumite vähenemisega.

2. Metsakorralduslik aeropildistamine ja ortofotode valmistamine summas 90 350,00 eurot

Projekti käigus pildistatakse metsakorraldustöödeks ja metsa seisundi hindamiseks vajalikud aerofotod. Pildistatakse 1 067 500 ha suurune ala Lääne-Eestis  (Pärnumaa, Läänemaa lõunaosa, Saaremaa). Pildistamine toimub ajal, kui lehtpuud on täislehes, et saada parem ülevaade metsade puuliigilisest jagunemisest. Koostatakse "valevärvi" CIR ortofotod, kus erinevad värvid märgivad erinevaid puuliike ja ka tavalised RGB ortofotod. Ortofotode abil on võimalik piiritleda metsaeraldised ja koostada piisava täpsusega metsakaarte.

3. Aerokaamera süsteemi uuendamine summas 1 010 000,00 eurot

Projekti käigus uuendatakse Maa-ameti poolt 2005. a soetatud ja nüüdseks füüsiliselt ja moraalselt vananenud aerokaamera süsteem.

Uus süsteem on vanast oluliselt suurema jõudlusega ning võimaldab aeropildistada maapinda väiksema piksli suurusega või korraga suuremat maa-ala. Suurem jõudlus võimaldab viia metsakorraldusliku aeropildistamise viieaastaselt tsüklilt nelja-aastaseks ning suurendada piltide resolutsiooni ja koos põhikaardistusliku aeropildistamisega annab see hooaja jooksul võimaluse ajakohase informatsiooniga katta pool Eesti territooriumist. Lisaks on plaanis hakata iga-aastaselt uuendama suuremate linnade andmeid.

 

2014. aastal sõlmitud sihtfinantseerimise lepingud

1. Kaevandamistegevuse aerokontroll summas 203 840,00 eurot

Laserskaneerimise ja aeropildistustööde andmete järgi teostatakse 150 mäeeraldise kaevandamislubade tingimustest kinnipidamise kontroll 2014. aasta andmete alusel. Projekti käigus kontrollitakse kaevandamise lubatud piirides püsimist nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt, korduvate ülelendude olemasolu korral kontrollitakse ka kaevandamisloa omaniku poolt esitatud maavara kaevandamise mahu aruande tegelikkusele vastavust. Samuti jälgitakse puistangute püsimist teenindusmaa piires. Rikkumiste süsteemne avastamine toob kaasa kaevandamiskultuuri tõusu koos rikkumisjuhtumite vähenemisega.

2. Metsakorralduslik aeropildistamine ja ortofotode valmistamine summas 86 780,00 eurot

Projekti käigus pildistatakse metsakorraldustöödeks ja metsa seisundi hindamiseks vajalikud aerofotod. Pildistatakse 1 055 000 ha suurune ala (Harjumaa lääneosa, Läänemaa, Hiiumaa, Raplamaa). Pildistamine toimub ajal, kui lehtpuud on täislehes, et saada parem ülevaade metsade puuliigilisest jagunemisest. Koostatakse "valevärvi" CIR ortofotod, kus erinevad värvid märgivad erinevaid puuliike ja ka tavalised RGB ortofotod. Ortofotode abil on võimalik piiritleda metsaeraldised ja koostada piisava täpsusega metsakaarte.Viimati muudetud: 12.04.2019