Euroopa Liidu regionaalarengu fond

Struktuurivahendid 2014-2020

Piiratud asjaõiguste ruumiandmete infosüsteemi ärianalüüs 

Projekti staatus: Projekti on lõppenud. Teostamisel on paikvaatlus.

Projekti lühikirjeldus: Maakatastriseaduse kohaselt on katastripidaja ülesanne kitsenduste ja maakasutusõiguste asukoha andmete registreerimine eesmärgiga tagada avalikkusele nende kättesaadavus. Maa-amet teeb seda täna kitsenduste kaardil seadusjärgsete ja haldusakti alusel seatud kitsenduste (sundvaldused) kohta. Andmebaasist puuduvad tehingu ja kohtuotsuse alusel seatavate kitsenduste (piiratud asjaõigused) ruumiandmed masinloetaval kujul, mistõttu neid katastri kitsenduste kaardilt ka ei nähtu. Ärianalüüsi projektiga selgitatakse välja  tehnilised võimalused, kuidas Maa-ametil kui maakatastripidajal on võimalik nii kehtivate kui ka tulevikus seatavate piiratud asjaõiguste ruumiandmeid masinloetaval kujul maakatastrisse kanda.

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on ärianalüüs, mis toob välja sobivaimad lahendused piiratud asjaõiguste masinloetavate ruumikujude loomiseks ning säilitamiseks koos kulu-tulu analüüsiga.

Eraldatud toetuse summa: 41 310 eurot, projekti kogumaksumus 48 600 eurot.

Tulemus: Projekti tulemusena valmis ärianalüüs koos tulevase süsteemi visuaalidega. Ärianalüüsis on kirjeldatud as-is ja to-be protsessid, välja on toodud seotud infosüsteemid, liidestused, kirjeldatud on kasutuslood ja arendusetapid ning tehtud on kulude ja tulude analüüs. Ärianalüüsiga on võimalik tutvuda: https://geoportaal.maaamet.ee/docs/KPO/MA_RH_219390_PARI_arianaluus.pdf (PDF)

Maa-amet ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusega jätkavad ärianalüüsi järgse arendusprojektiga piiratud asjaõiguste ruumiandmete infosüsteemi loomiseks ning andmete täiuslikkuse tagamiseks ka kõigi kehtivate piiratud asjaõiguste ruumikujude katastris registreerimiseks.

 

Haldusreformiga kaasnevad arendused Maa-ameti infosüsteemides

Projekti staatus: Projekt on lõppenud.

Projekti lühikirjeldus: Tagada haldusreformi käigus liitunud omavalitsuste uute ruumiandmete massmuudatuste sisse viimine e-Katastrisse ja aadresside muutmine mõistliku aja jooksul vastavalt  haldusreformi tulemuste väljakuulutamise reaalajas. Tagada optimaalne massmuudatuste levitamine Maa-ameti infosüsteemidega seotud teenustes nii, et kõik teised andmekogud saaksid ajakohastada haldus- ja asustusüksuse ruumiandmed ning aadressiandmed. Haldusreformi käigus liitunud omavalitsuste uute ruumiandmete muudatuste ajakohane sisse viimine Maa-ameti infosüsteemidesse ja teenustesse nii, et kõik teised andmekogud saaksid ajakohastada haldus- ja asustusüksuse ruumiandmed ning aadressiandmed

Projekti eesmärk: Haldusreformi käigus liitunud omavalitsuste uute ruumiandmete muudatuste ajakohane sisse viimine Maa-ameti infosüsteemidesse ja teenustesse nii, et kõik teised andmekogud saaksid ajakohastada haldus- ja asustusüksuse ruumiandmed ning aadressiandmed

Eraldatud toetuse summa: 299 956,80 EUR

Tulemus: Haldusreformi käigus tehtud muudatused Eesti haldusjaotuses on sisse viidud Maa-ameti infosüsteemides ja tehtud teenuste kaudu kättesaadavaks teistele infosüsteemidele. Maa-ameti infosüsteemid toimivad vastavalt tarbijate ootustele ja kasutatavad igapäevatöös.

 

Geoportaalide kaardiliideste konsolideerimine

Projekti staatus: Projekti teostamine on lõppenud, paikvaaltus toimunud. Koostamisel on lõpparuanne.

Projekti staatus: Hankeleping sõlmitud, vastu võetud viie etapi tööd.

Projekti lühikirjeldus: Maa-ameti kaarditeenuste - ja andmete kättesaadavuse parendamine uute tehnoloogiliste lahenduste ja erinevate portaalide ühendamise näol. Suureneb ruumiandmete kasutusvõimalus ja -mugavus. Kasutajale on oluline lihtsalt hoomatavad ja sarnase loogika alusel toimivad kaarditeenused. See aitab säästa ressurssi. Väga oluline on, et kaarditeenused oleksid kättesaadavad ühest portaalist ja praegu eraldi asuv funktsionaalsus oleks kooskasutatav samas keskkonnas, mis võimaldab rakendada täiesti uusi kasutusstsenaariume.

Projekti eesmärk: Projekti peamine eesmärk on Maa-ameti geoportaali ja Eesti geoportaali kaardiliideste ühendamine ruumiandmete kasutusvõimaluste ja -mugavuse suurendamiseks ning kulude kokkuhoiuks. Kasutaja seisukohast on oluline, et kaarditeenused toimiksid sarnase loogika alusel, mis lihtsustab oluliselt kasutust ja aitab aega kokku hoida. Samuti on oluline, et kaarditeenused oleksid kättesaadavad samast kohast ja praegu eraldi kasutatav funktsionaalsus oleks kooskasutatav samas keskkonnas, mis võimaldab rakendada täiesti uusi kasutusstsenaariume. Oluline on ka vabanemine vananenud tehnoloogilisest lahendusest.

Eraldatud toetuse summa: 269 966,40 EUR

Tulemus: Projekti tulemusena paraneb geoportaali kui Eesti riikliku ruumiandmete infrastruktuuri olulise osa kaardiliidese funktsionaalsus, kvaliteet, tehniline lahendus ja kasutamise turvalisus.

Projekti tulemusena on:

- vabanetud vananenud tehnoloogilisest lahendusest st „Flash tarkvara“, millel põhineb enamuste X-GIS kaardirakenduste kasutajaliides, on välja vahetatud ajakohase tehnoloogia vastu;

- kaks kaardiliidest on integreeritud üheks ning paranenud on nende funktsionaalsus;

- kaardirakenduse kasutajaliides on loodud vastavalt „responsive design“ põhimõtetele.

 

Kaugseire teenuste arenduskeskuse ESTHub baastaristu loomine

Projekti staatus: Hankeleping sõlmitud.

Projekti staatus: Projekti teostamine on lõppenud, paikvaaltus toimub 12.12.2018. Koostamisel on lõpparuanne.

Projekti lühikirjeldus: Baastaristu loomine Copernicus (üle-Euroopaline kosmose-alane koostööprogramm) andmete töötlemiseks, jaotamiseks ja arhiveerimiseks Eesti kasutajatele. See võimaldab riigiasutustel kasutada kaugseire andmeid oma ülesannete ja tööprotsesside paremaks läbiviimiseks ja pakub Eestis kaugseire valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele eeltöödeldud satelliitandmeid, soodustades seeläbi ettevõtlust. Ühtlasi innustab ülikoole ja teadusasutusi kasutama oma õppe- ja teadustöös satelliitandmeid.

Projekti eesmärk: Projekti peamiseks eesmärgiks on luua Eesti kasutajatele baastaristu Copernicus (üle-Euroopaline kosmose-alane koostööprogramm) andmete töötlemiseks, jaotamiseks ja arhiveerimiseks.

Eraldatud toetuse summa: 430 000,00 EUR

Tulemus: Projekti tulemusena tekib täiesti uus tehniline lahendus, on loodud baastaristu, et arhiveerida ja pakkuda andmetöötluse tuge Copernicuse satelliitprogrammi ja muude sarnaste satelliitandmete töötlemiseks ja levitamiseks. ESTHubi näol on tegemist uut tüüpi andmekeskus, mida varem pole Eestis olnud ning mis võimaldab nii riigil, teadlastel kui ka erasektoril oma töös enam kasutada kaugseire andmeid.

 

Maa kasutust kitsendavate objektide teenuste baastaristu loomine

Projekti staatus: Projekti teostamine on lõppemas, paikvaaltus toimub 12.12.2018. Koostamisel on lõpparuanne.

Projekti lühikirjeldus: Projekt tegeleb katastriüksuste kitsenduste baastaristu ülesehitamisega. Loodav süsteem peab olema kaasaegse tehnoloogilale baseeruv autonoomne lahendus, mis suhtleb teiste andmebaasidega teenuste vahendusel. Uus lahendus võimaldab kitsenduste pidamist targalt koos teiste vajalikke ruumiandmeid sisaldavate andmekogudega ja pakub mugavusteenuseid alates veebipõhisest portaalist andmete esitajale kuni personaalsete teenusteni maaomanikule.

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on kasutusele võtta kaasaja vajadustele vastava maakatastri pidamiseks e-Kataster, mis võimaldab katastriüksuste kitsenduste ja halduspiiride ruumiandmete pidamist talitusvõimeliselt koos teiste ruumiandmeid sisaldavate andmekogudega.

Eraldatud toetuse summa: 474 000,00 EUR

Tulemus: Projekti tulemusena on e-katastri kitsendusi põhjustavate objektide infosüsteemi andmebaasi olemasolevad programmeeritud protseduurid arendatud tootmiskeskkonnaks, mille ülesanne on erinevatest allikatest algandmete vastuvõtmine, kvaliteedi kontrollimine ja tulemuste talletamine. Valminud on teenused, mille kaudu teised andmekogud ja lõppkasutajad saavad kitsenduste andmetele ligi.

 

REGREL-i läbiviimiseks vajalikud arendused Aadressiandmete süsteemis 2

Projekti staatus: Hange on välja kuulutatud ja pakkumuse ootel.

Projekti lühikirjeldus: Projektiga luuakse tehnilised eeldused registripõhisele rahvaloendusele üleminekuks aastal 2020. ADS-i lisatakse posti sihtnumbrid. Täiendatakse integreeritavat aadressiotsingut (In-ADS), mida saab iga soovija oma veebilehele lisada. Täiendatakse geokodeerijat, mille abil saab tabelkujul aadresse kaardile kuvada.

Projekti eesmärk: Projekti peamine eesmärk on aadressiandmete süsteemi poolt pakutavate teenuste täiendamine vastavalt klientide vajadustele ning aadressiandmete kvaliteedi ja tehnilise võimekuse tõusu tagamine REGREL-i läbi viimiseks ja erinevates registrites kasutamiseks.

Käesoleva, RAAS-2 projekti käigus on kavas täiendada ADS-i funktsionaalsust nii, et see vastaks elanike ja ettevõtjate, ADS-i infosüsteemiga liidestujate ja registripõhise rahva- ja eluruumide loenduse (REGREL) läbi viimise täiendavatele vajadustele.

REGREL-ile üleminekuga tehakse suur arenguhüpe nii tehnoloogiliselt kui ka sisuliselt. Varasema ukselt-uksele meetodi asemel tehakse loendus registrite põhiselt. RAAS-2 projekt on REGREL-i toimumise eeldus.

Projekti käigus analüüsitakse vajadusi ning arendatakse järgmisi komponente:

ADS-i infosüsteemi: ADS-i andmebaasi lisatakse andmegruppe (posti sihtnumbrid, hoonete nimed ja asumite info), täiendatakse ärireegleid, menetlusrakenduse tarkvara ja ekraanivorme.

In-ADS-i teenus - Lisatakse posti sihtnumbrid, hoonete nimed ja asumite info.

Geokodeerimise teenus - täiendatakse funktsionaalsust ning lisatakse andmegruppe (vt eelmine punkt). Üks suuremaid tarbijaid on statistikaamet. REGREL-i seisukohast tagab geokodeerija funktsionaalsus andmete seostamise võimaluse. Mida rohkem on erinevaid tarbijaid ja nende tagasisidet, seda kvaliteetsemaid andmeid saame tagada.

X-tee teenustesse lisatakse uued andmegrupid, valmivad uued teenuste versioonid. kasutajateks on eelkõige teised infosüsteemid, kes omakorda pakuvad oma teenuseid ja andmeid (mh ADS-i aadressiandmeid) kodanikele ja ettevõtetele.

Aadress on väga tihti ühendavaks lüliks erinevate registrite andmete vahel. Seega riiklike ülesannete täitmisel, mis eeldavad erinevate registrite andmete kasutamist ja seostamist (nt REGREL või kodualuse maa maamaksuvabastus), on eelduseks erinevate registrite korrektne liidestumine ADS-ga. Enamus erasektori tarbijaid vajavad posti sihtnumbreid oma tööprotsessides.

Eraldatud toetuse summa: 250 000,00 EUR

Projekti tulemusel:

- tõstetakse ADS- i teenuste töökindlust, sest neid kasutatakse üha vastutusrikkamates valdkondades (nt ID-kaardi väljastamine, juhilubade väljastamine jt). Tehakse uus ADS-i avalik rakendus ja võetakse ADS-i avaliku kaardirakendusena kasutusele X-Gis2. In-ADS peab töötama 24/7.

- ADS-i lisatakse andmevälju (posti sihtnumbrid, asumite piirid ja tärkandmed, hoonete nimed).

- pakutakse Eesti aadressiandmete teenuseid kolmes keeles (vajalik e-residentidele). Eelmise RAAS projekti käigus loodi In-ADS-ile inglisekeelne liides, RAAS-2-ga lisame venekeelse. Tõlgime ka avaliku rakenduse nii tärk- kui kaardirakenduse vene keelde.

Kokkuvõtteks aitab kõik eeltoodu tagada REGREL-ile vajalikku andmekvaliteeti ja registrite koostoimeks vajalikku andmete komplektsust ning andmetöötluse funktsionaalust.Viimati muudetud: 08.01.2021