Euroopa majanduspiirkonna toetus

INSPIRE direktiivi elluviimine

Number: 4-1.1/13/169
Partner: Statens Kartverk/Norvegian Mapping Agency
Maksumus: 1 472 500 eurot
Programm: Integreeritud mere ja siseveekogude korraldamine
Rahastamine: Euroopa Majanduspiirkonna Norra, Islandi ja Liechtenstein toetus 2009-2014.

Euroopa Majanduspiirkonna toetuste veebileht »
Riikliku kontaktasutuse veebileht »
Programmi operaatori veebileht »
Projekti inglisekeelne veebileht »

Projekti kontaktinfo: Maa-amet, Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn
Ene Jüriska, 675 0838, Ene.Juriska@maaamet.ee
Maili Hirlak, 665 0610, Maili.Hirlak@maaamet.ee

 

Lühitutvustus

Eesti riigil on kohustus viia ellu Euroopa Liidu (EL) INSPIRE direktiiv. Direktiivi eesmärk on luua EL ruumiandmete infrastruktuur. Selle abil muutuvad keskkonnaalased ruumiandmed lihtsamini kättesaadavaks avalikule sektorile ja tagatakse Euroopa avalikkuse juurdepääs ruumiinfole.  Projektiga saame luua direktiivi nõuetele vastavad teenused ja teha teatud hulga nõutavatest andmetest teenuste kaudu kättesaadavaks. INSPIRE direktiiv sätestab, millised teenused peavad olemas olema ja seab nõuded nende kättesaadavusele. Andmed, mis teenuste kaudu avaldatakse peavad samuti vastama direktiivi nõuetele. Praeguseks on direktiivi I lisa andmevaldkondade vaatamise ja otsimise teenused valmis ja kättesaadavad. Luua on vaja need II ja III lisa andmevaldkondadele. Neile lisaks on vaja välja arendada transformeerimise ja allalaadimise teenused kõikide direktiivi lisade teemavaldkondadele.

Kasusaajad

Eesti avalik sektor saab parema ligipääsu ruumiandmetele, ettevõtlussektor saab ligipääsu riigiandmetele arenduste loomiseks. Kogu Euroopa avalikkus saab ligi ruumiandmetele, need on ühtemoodi kasutatavad ja võrreldavad. Näiteks saavad kasu sihtrühmad, kes tegelevad järgmiste valdkondadega: keskkonna monitooringu ja mõju hindamise tõhustamine (nt Keskkonnaamet); keskkonnakaitsealaste ja keskkonnaõiguse rakendamise kulutuste tõhustamine (nt Keskkonnainspektsioon); riski ennetuse, tervise ja keskkonna poliitika rakendamine (nt Keskkonnaministeerium); EL projektide elluviimine; üleeuroopalistesse võrgustikesse andmete kogumine (nt EuroStat, EuroGeographics).

Programmi tutvustus

Aastail 2009-2014 rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetustest 86 programmi 15 Euroopa riigis. Euroopa Majanduspiirkonna toetusi annavad Norra, Island ja Liechtenstein vastavalt riigi suurusele ja jõukusele. 988,5 miljonist eurost moodustab Norra toetus 94%, Islandi 5% ja Liechtensteini 1%.

Rahastamisperioodil 2009-2014 on Euroopa Majanduspiirkonna toetuste raames Norra, Islandi ja Liechtensteini netotoetus Eestile 21,275 miljonit eurot, millest 6,9 miljonit eurot suunatakse otseselt keskkonnaprojektide elluviimiseks. Keskkonnaprogramm "Integreeritud mere ja siseveekogude korraldamine":

Programmi "Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine" rakendatakse koostöös doonori programmipartneriga Norra Keskkonnaagentuur, mis tegeleb looduskaitse ning saaste kontrollimisega. Täpsemalt on agentuuri ülesandeks jälgida keskkonna olukorda Norras, edastada keskkonnainformatsiooni, juhendada ning teha koostööd kohaliku taseme ametiasutustega keskkonnaküsimustes, anda eksperthinnanguid ja aidata kaasa rahvusvahelisele keskkonnaalasele koostööle.

Programmi eesmärk on aidata kaasa Eesti mere- ja siseveekogude hea keskkonnaseisundi saavutamisele. Programmi eelmääratletud projektide (joonisel märgitud lillaga) tulemusel valmivad Eesti merestrateegia seireprogramm ja meetmekava, riiklik kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia ettepanek, vee andmestiku töötlemise mudel ning paraneb ruumiandmete kvaliteet ja kättesaadavus.

Maa-amet vastutab projekti "INSPIRE direktiivi elluviimine" teostamise eest. Projektitaotlus kiideti heaks ja projekt abikõlbulikuks 8. augustil 2013. a ning 2. septembril 2013. a allkirjastasid Keskkonnaministeerium ja Maa-amet projektilepingu.

Projekti sisu

Eesti riigil on kohustus viia ellu Euroopa Liidu (EL) INSPIRE direktiiv. Projektiga saame luua direktiivi nõuetele vastavad teenused ja teha teatud hulga nõutavatest andmetest teenuste kaudu kättesaadavaks. Direktiivi eesmärk on luua EL ruumiandmete infrastruktuur. Selle abil muutuvad keskkonnaalased ruumiandmed lihtsamini kättesaadavaks avalikule sektorile ja tagatakse Euroopa avalikkuse juurdepääs ruumiinfole.

INSPIRE direktiiv sätestab, millised teenused peavad olemas olema ja seab nõuded nende kättesaadavusele. Andmed, mis teenuste kaudu avaldatakse peavad samuti vastama direktiivi nõuetele. Praeguseks on direktiivi I lisa andmevaldkondade vaatamise ja otsimise teenused valmis ja kättesaadavad. Luua on vaja need II ja III lisa andmevaldkondadele. Neile lisaks on vaja välja arendada transformeerimise ja allalaadimise teenused kõikide direktiivi lisade teemavaldkondadele.

Mere ja siseveekogude majandamise ja kaitse tõhusus sõltub piisava ning täpse keskkonnaalase teabe olemasolust. Praegu on ruumiandmete kättesaadavust puudutav info lünklik ja mittestandardsed rakendused teevad andmevahetuse keeruliseks. Projekti eesmärk on viia ruumiandmete infrastruktuur vastavusse INSPIRE direktiivi nõuetega, mis omakorda võimaldaks jagada ruumiandmeid erinevate kasutajate ja rakenduste vahel ning täita rahvusvahelisi kohustusi.

Projekti otsesed eesmärgid on

  1. INSPIRE direktiivi nõuetele vastavate teenuste olemasolu I, II ja III lisa kõikide andmevaldkondade jaoks. Maa-ameti vastutusalas olevate andmevaldkondade andmete kättesaadavus loodavate teenuste kaudu.
  2. Maakatte topograafiliste ruumiandmete uuendamine nii, et need vastaks INSPIRE direktiivi nõuetele. Projekti eesmärgiks on uuendada maakatte ruumiandmed 17% ulatuses Eesti territooriumist.

 Viimati muudetud: 27.08.2018