Interreg Eesti-Läti projekt

Geodeetiliste süsteemide harmoniseerimine Eesti-Läti piirialal (GeoRefAct)

Projekti staatus: Partnerlusleping ja rahastusleping on sõlmitud

Projekti partnerid: Eesti Maa-amet ja Läti Ruumiandmete Informatsiooni Agentuur 

Projekti lühikirjeldus: Projekti läbiviimise aeg on 11.01.2021–31.12.2022. Projekt „GeoRefAct“ loob võimalused Eesti ja Läti geodeetiliste süsteemide, sh erinevate geodeetiliste võrkude ja andmete, harmoniseerimiseks ning Eesti ja Läti geodeetiliste andmete ristkasutamiseks Eesti-Läti piirialal. Projekti käigus hinnatakse läbiviidud kõrgtäpsete mõõtmistulemuste (GNSS, kõrgtäpne nivelleerimine, gravimeetria, polügonomeetria) põhjal kahe riigi kõrgus- ja koordinaatsüsteemide erinevusi ja koostatakse üleminekumudelid koordinaat- ja kõrgussüsteemidele. Üks fookuspunkt on kaksiklinnades Valga/Valka geodeetiliste mõõtmistulemuste baasil koostatud koordinaatide ja kõrguste teisendusmudelite valideerimine.

Projekti eesmärk: Pakkuda täpseid, ajakohaseid ja ühtlustatud asukohapõhiseid andmeid ja teenuseid avalikuks kasutamiseks Eesti-Läti piirialal.

Eraldatud toetuse summa: 500 000 eurot. Maa-amet on projekti juhtpartner, kelle osalus moodustab kogusummast 56% ehk 280 000 eurot, millest ERDF Interreg V-A rahastus moodustab 85% ehk 238 00 eurot ning Maa-ameti omaosalus 15% ehk 42 000 eurot.

Projekti tulemus: Kõrguste ja koordinaatide teisendusmudelite veebirakendus, mis tehakse kättesaadavaks Maa-ameti ja Läti Ruumiandmete Informatsiooni Agentuuri veebilehel avaandmetena.

See teave väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.Last updated: 10.03.2021