Tutvustus ja struktuur

Maa-amet on valitsusasutus Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas.

Maa-amet osaleb riigi maapoliitika arendamisel ja elluviimisel, varustab ühiskonda maa kohta kogutava infoga ning tagab riiklike ruumiandmete ajakohasuse, kättesaadavuse ja kasutuslihtsuse.

Maa-ameti tegevused jagunevad nelja laiema valdkonna vahel:

  • Riigi maapoliitika elluviimine (riigimaade haldamine, looduskaitseliste piirangutega kinnisasjade riigile omandamine ning riigi huvide kaitsmine planeeringutes, maareformi läbiviimine).
  • Maakatastri pidamine (katastriandmete haldamine ja avalikkusele kättesaadavuse tagamine, katastrimõõdistamise ja -kontrolli korraldamine ning maa hindamise alase tegevuse korraldamine).
  • Geoinformaatika (ruumiandmete haldamine, ruumiandmeteenuste pakkumine ning geoinformaatika koordineerimine).
  • Geodeetiliste, geoloogiliste ja topograafiliste andmete hõive ja haldamine (geodeetiliste võrkude väljaarendamise korraldamine, geoloogilise kaardistamise korraldamine, riigi territooriumi kaardistamine, ühiskonna varustamine üldriiklike topograafiliste andmete ja kaartidega).
 

Maa-ameti struktuur

Maa-ameti struktuur

Osakondade põhimäärusedViimati muudetud: 03.12.2018