Projekti tegevus- ja ajaplaan

Tegevus

Tegevuse kirjeldus ja põhjendus

Toimumise aeg
(kuu/aasta)

Tegevuse väljund

1. INSPIRE direktiivi teenuste arendamine 1.1. Allalaadimise, transformeerimise teenuste väljaarendamise ja rakendamise; ning otsimise ja vaatamise teenuste uuendamise hanke dokumentide ettevalmistamine. Konsulteerimine Norra partneriga parima lähenemise leidmiseks. Selles etapis töötavad Norra eksperdid ja Eesti eksperdid. Eesti eksperdid on Maa-ameti töötajad, väliseksperte ei ole planeeritud lisaks palgata. 10/2013-02/2014 Hankedokumendid on heaks kiidetud ja hange on välja kuulutatud riigihangete registris.
  1.2. Hanke menetlus vastavalt riigihangete seadusele. 02/2014-04/2014 Hanke teostaja on välja valitud ja hanke leping sõlmitud.
 

1.3. Hanke võitja teostab direktiivi I, II, ja III lisa andmevaldkondade vastavusse viimise INSPIRE nõuetega ja vajaliku IT infrastruktuuri täiendamise alljärgnevalt:

1) allalaadimise ja transformeerimise teenuste väljaarendamine ning rakendamine;

2) olemasolevate otsimise ja vaatamise teenuste uuendamine;

3) loodud teenuste kaudu ligipääsu loomine Maa-ameti poolt hallatavatele ruumiandmetele;

4) teenuste esitlemiseks vajalike muudatuste sisseviimine Eesti geoportaali.

Eesti geoportaali arendamise ja andmete üleviimise töid teostatakse paralleelselt ja seepärast ei ole võimalik neid ajalistesse etappidesse jagada. Andmete üleviimisel on tööd võimalik jagada nelja etappi: 1. Maa-ameti olemasolevate andmete analüüs; 2. konverterite ehitamine; 3.  andmete ülekandmine INSPIRE andmekogudesse 4. teenuste tegemine. Iga etapi lõpp nõuab tellija heakskiitu.

Tulemuste heakskiitmine toimub vastavalt tööde valmimisele ja see toimub taasesitamist võimaldavas vormis.

Tööde teostamise perioodil on ette nähtud tellija ja teostaja vahel töökoosolekud minimaalselt 2 korda kuus.

Enne projekti lõpptulemuse vastuvõtmist on ette nähtud garantiiperiood. Sel perioodil kontrollib Maa-amet teostatud töid ja tööde teostaja parandab kõik leitud vead.

Hange sisaldab riistvara soetamist, ilma milleta ei oleks võimalik ülejäänud projekti eesmärki täita. Täpse vajaliku lahenduse pakub välja hanke võitja, aga põhimõtteliselt on tegu serverite, kettamassiivide ja võrguseadmete lisamisega juba olemasolevale serverite pargile. Tööde teostaja garanteerib valminud teenuste toimimise ja riistvara kindlustamise projekti ajal ja viis aastat peale projekti lõppu. Riistvara ostmine toimub koos arendatud teenuste hanke eest tasumisega. Vajalik tarkvara ostetakse otse Maa-ametile, kuid tasumine nende eest toimub peale hanke teostumist ehk peale terviklahenduse tarnimist.

Selles etapis töötavad teenuste arendamisega Maa-ameti eksperdid ja hanke teostaja.

01/2014-01/2015

Vajalik IT infrastruktuur (riist- ja tarkvara) on üles ehitatud ja toimib ning teenused on valmis andmehaldajatele kasutusse andmiseks.

Olemasolev otsimise ja vaatamise teenuste IT infrastruktuur on uuendatud ja selle võimekus piisav pakkuma teenuseid INSPIRE nõuetele vastavalt.

 

Hankijale on tööd üle andnud ja makse on teostatud.

 

1.4. Projekti tutvustamine ja tulemuste avalikustamine.

Projekti tutvustamiseks luuakse Maa-ameti kodulehelt ja Eesti geoportaalist viidatud EMP projekti alamleht, kus avalikkus saab teavet projekti käigu kohta. Peale hanke teostumist väljastame pressiteate ja korraldame avaliku seminar, kus Maa-amet ja hanke teostaja tutvustavad projekti tulemusi. Eesti geoportaali avamisel viidatakse Norra doonori programmile, millelt saadi tööde teostamiseks abi.

04/2014-04/2015 Teave projekti käigust ja tulemustest on avalikustatud.
2. Maakatte andmete uuendamine 2.1. Hanke dokumentatsiooni koostamine direktiivi II lisa maakatte andmevaldkonna vastavusse viimiseks INSPIRE andmespetsifikatsioonile. Maakatte andmete uuendamine korraldatakse ühe kaheetapilise hankena. Valmib Maa-ameti ja Norra ekspertide teadmisi kasutades. 11/2013-04/2014 Hankedokumendid on heaks kiidetud ja hange on välja kuulutatud riigihangete registris.
  2.2. Hanke menetlus vastavalt riigihangete seadusele. Hanke menetluse jooksul teevad pakkujad proovitöö, seepärast on hanke menetluse periood tavalisest pikem. 04/2014-05/2014 Hanke teostaja on välja valitud ja hanke leping sõlmitud.
  2.3. Maakatte andmete uuendamine. I etapp ca 8,5% Eesti pindalast. Andmed uuendatakse nii, et need vastavad INSPIRE andmespetsifiktsioonile. Töötab Maa-ameti ekspert kes tegeleb kontrolliga. 06/2014-03/2015 8,5% Eesti pindala maakatte andmetest vastavad INSPIRE andmespetsifikatsioonile ja on üle viidud õigesse andmekogusse.
 

2.4. Maakatte andmete uuendamine. II etapp ca 8,5% Eesti pindalast. Andmed uuendatakse nii, et need vastavad INSPIRE andmespetsifiktsioonile.

Töötab Maa-ameti ekspert kes tegeleb kontrolliga.

03/2015-12/2015 17% Eesti pindala maakatte andmetest vastavad INSPIRE andmespetsifikatsioonile ja on üle viidud õigesse andmekogusse.

 Viimati muudetud: 23.08.2018