Kinnisvara haldamine

Maareformi käigus riigi maareservi jäetud maa valitseja on Keskkonnaministeerium. Keskkonnaministeeriumi valitseda on ca 1,5 mln ha ehk 88% riigimaast. Maa-amet haldab sellest 2017. aasta alguse seisuga üle 100 000 ha.

Maa-amet administreerib Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevat maad, haldab Maa-ameti valduses olevat maad ja teeb Keskkonnaministeeriumi nimel maatehinguid.

Riigi maareservi haldamisel lähtuvad Keskkonnaministeerium ja Maa-amet Vabariigi Valitsuse 26.01.2017 kabinetinõupidamisel heaks kiidetud riigimaa reservina säilitamise ja tsiviilkäibesse suunamise põhimõtetest.

Maa-amet tegeleb Keskkonnaministeeriumi, Maa-ameti ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 06.09.2016 sõlmitud koostöökokkuleppe alusel ka Rail Balticu projekti maaküsimustega ».

Riigi maareservi haldamise ja maatehingutega tegeleb Maa-ameti kinnisvara haldamise osakond.

 

Maa-ameti tegevused kinnisvara haldamise valdkonnas

Rail Balticu projekti töögrupp

Töögrupp teeb raudteetrassi rajamiseks vajaliku maa riigile omandamiseks järgmisi toiminguid »:

 • peab läbirääkimisi maaomanikega;
 • teeb maakorraldustoiminguid ja ümberkruntimist;
 • valmistab ette ostmise tehingud.

Riigimaa haldamise osakond

 • analüüsib riigi reservmaa kasutusvõimalusi;
 • korraldab riigimaa kasutamist ja hooldamist;
 • müüb enampakkumisel » (oksjonil) riigile mittevajalikku maad;
 • annab rendile » enampakkumisel (oksjonil) põllumajandusmaad;
 • haldab riigimaa kasutuslepinguid (hoonestusõiguse-, põllumaa rendi- ja kasutusvalduse lepingud);
 • seab vajadusel riigimaale hoonestusõigusi.
 

Maatoimingute osakonna kasutusõiguste ja maade arvestuse büroo

 • võõrandab otsustuskorras maad kohalikele omavalitsustele, mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
 • korraldab maa üleandmist teistele ministeeriumidele ja asutustele;
 • seab riigimaale piiratud asjaõigusi (isiklikud kasutusõigused, servituudid)  ja võtab vastu otsuseid maa ajutise valitsejana reformimata maa piiratud asjaõigusega koormamise küsimustes;

soovituslikud taotlusvormid:
- isikliku kasutusõiguse seadmiseks (DOCX)
- reaalservituudi seadmiseks (14.85 KB, DOCX)
- reformimata maale tehnorajatise paigaldamiseks (15.94 KB, DOCX)

  • annab maad rendile maavarade kaevandamiseks;
  • peab arvestust Keskkonnaministeeriumi haldusala asutuste maade üle;
  • teeb riigimaaga seotud toiminguid riigi kinnisvararegistris ja kinnistusraamatus.
   

  Riigivara valitsemine, müümine ja kasutusse andmine

  Riigivara valitsemise, müümise ja kasutusse andmise aluseks on:

  Müüki suunatakse riigile mittevajalik maa. Müüki ei suunata loodusväärtusega maad, väärtuslikku põllumaad ja maad, mida riik võib vajada oma ülesannete täitmiseks või avalikul eesmärgil. Põllumaad antakse rendile tähtaegselt viieks aastaks.

  Riigimaa müük ja rendile andmine toimub enampakkumise korras (oksjonil). Maa antakse rendile või müüakse oksjonil pakutud kõrgeima hinnaga.

  Maatulundusmaa rendi ja müügi korral on eelisõigus senisel maakasutajal. Samuti on metsaga maatulundusmaa müügi korral eelisõigus piirneva kinnisasja omanikul, kui ka tema kinnisasi on maatulundusmaa ja sisaldab metsa. Eelisõiguse kasutamise võimalusest teavitatakse maakasutajat ja piirneva kinnisasja omanikku enne enampakkumise läbiviimist.

  Enampakkumisel osalemiseks tuleb eelnevalt tutvuda Maa-ameti kodulehel avaldatud teatega », mis annab kõige täpsema info enampakkumise objektide, osalemise-ja müügitingimuste kohta. Enampakkumisteatest leiate ka osalemise avalduse soovitusliku vormi ja menetlustoimingute tähtaegade info.

  Riigivara valitseja ja volitatud asutuse andmed ning riigivara müügi ja rendilepingud  on avalikustatud riigi kinnisvararegistris ».

  Otsitava riigimaa leiab registrist, kui valida menüüst "Register", seejärel "Varad" ja kirjutada otsingu lahtrisse maaüksuse aadress või katastritunnus, müügilepingu leidmiseks teha linnuke märkeruutu "Arhiivist". Avanevas maaüksuse vaates leiab rendi- ja/või müügilepingu andmed, kui vajutada otsingu nupule (luubile) ja seejärel nupule "Lepingud".

  2016. aastal laekus maa müügist riigieelarvesse üle 11 milj euro.

  2017. aasta alguse seisuga laekub rendilepingutest kokku 1,84 milj eurot aastas.

  Riigivara otsustuskorras võõrandamise, üleandmise ning asjaõigustega koormamise
  aluseks on

  riigivaraseadus » (§-d 11-13, 18, 19, 33, 34, 51-54, 741-745)

  ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrus nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" »

  Taotluse esitamise nõuded leiab eelnimetatud korra §-dest 4 ja 5.

  Maavara kaevandamiseks maa rendile andmise aluseks on

  maapõueseadus » (§ 90)

  ja Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrus nr 161 "Riigile kuuluva kinnisasja maavara kaevandamiseks kasutada andmise täpsustatud nõuded ja kord" »

  Riigi kinnisvararegistris kannete tegemine toimub

  vastavalt Vabariigi Valitsuse 16.12.2010 määrusele nr 178 "Riigi kinnisvararegistri asutamine ja selle pidamise põhimäärus" »

  Andmed riigivara piiratud asjaõigustega koormamise ja maavara kaevandamiseks rendile andmise kohta on kättesaadavad riigi kinnisvararegistrist ».

  Looduskaitsealuse maa riigile omandamisega tegeleb Keskkonnaamet ja RMK  Viimati muudetud: 03.02.2021