Rail Baltic

Rail Baltic on kavandatav moodne, keskkonnasõbralik ja kiire raudtee, mis ühendab Eesti tihedamalt Kesk- ja Lääne-Euroopa ning naaberriikidega.

Kavandatav raudteetrass kulgeb Eestis läbi Harju, Rapla ja Pärnu maakonna. Raudteetrassi koridori alale jääb lisaks riigimaale ligikaudu 650 eraomanikele ning kohalikele omavalitsustele kuuluvat kinnisasja.

Vastavalt Keskkonnaministeeriumi, Maa-ameti ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahel 06.09.2016 sõlmitud koostöökokkuleppele, tegeleb Rail Balticu raudtee ehitamiseks vajaliku era- või munitsipaalomandis oleva maa omandamise ettevalmistamisega Maa-amet.

Peamise struktuuriüksusena tegeleb läbirääkimistega Maa-ameti maakorralduse osakond.

Maa-ameti seos Rail Balticuga

 

Rail Balticu ehitamiseks vajalike maade omandamine

Maakonnaplaneeringud Rail Balticu raudteetrassi asukoha määramiseks on jõudnud lõppjärku. Raudteetrassi asukoht on nähtav kitsenduste kaardirakenduses », kaardirakendust avades tuleb rakenduse ülemises servas olevast nupureast sisse lülitada kõige vasakpoolsem "Kaardikihtide valik ja legend" ning avanevas legendis saab kaardipilti suurendades sisse lülitada "Rail Baltic trass" kaardikihi. Täpne maavajadus pannakse paika raudtee eelprojektiga, mille koostamisega on alustatud Pärnumaalt.

Maa-amet alustab maaomanikega läbirääkimisi raudtee ehitamiseks vajalike maade omandamiseks ja maakorraldustoimingute tegemiseks pärast eelprojekti valmimist.

Läbirääkimisi maaomanikega alustatakse Pärnumaalt, liikudes sõltuvalt projekti valmimise ajast Raplamaale (2017. aasta teises pooles) ning Harjumaale (tõenäoliselt 2018. aastal).

Läbirääkimiste käigus selgitatakse maaomanikele raudtee ehitamiseks vajaliku maa hindamise ning hüvitamise aluseid. Samuti saavad maaomanikud esitada omi ettepanekuid maa hüvitamiseks.

Rail Baltic raudtee jaoks maade omandamiseks on eelkõige võimalikud vabatahtlikud ostu-müügitehingud. Sobiva riigimaa olemasolu korral on võimalik teha maakorraldust kahe kõrvuti paikneva kinnisasja vahel või ümberkruntimist kolme ja enama kinnisasja korral.

Rail Balticu raudtee ehitamiseks vajaliku maa omandamise võimalusi tutvustab ka järgnev video ».

Rail Balticu projekti kohta koostatud uuringute, raudteetrassi asukoha maakonnaplaneeringute ja muude materjalidega on võimalik tutvuda Rail Balticu projekti portaalis ».

Maa omandamise võimalused

Merje Krinal
Rail Baltic projektijuht

Telefon 665 0753
merje.krinal@maaamet.eeViimati muudetud: 06.02.2020