2001.aasta maa korraline hindamine

Maa korralise hindamise läbiviimine

 

Seadusandlus

Maa korralisel hindamisel lähtutakse järgmistest seadusandlikest aktidest:

Ajakava

 • jaanuar-mai: Maa korralise hindamise ettevalmistustööd
 • mai: Vabariigi Valitsuse korraldus maa korralise hindamise läbiviimise kohta
 • juuni-september: Hindamine
 • september-oktoober: Avalik väljapanek ja vaidlustamine
 • november: Hindamise tulemuste kehtestamine keskkonnaministri poolt
 • jaanuar 2002: Hindamise tulemuste jõustumine
 

Avalik väljapanek

Maa hindaja koostöös valla- või linnavalitsusega korraldab hiljemalt hindamise aasta 30. septembriks hindamise tulemuste avaliku väljapaneku kestusega vähemalt 20 kalendripäeva. Sellesisulise teate avaldab valla- või linnavalitsus vähemalt 10 päeva enne väljapaneku toimumist ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Huvitatud isikutel on õigus 10 päeva jooksul avaliku väljapaneku lõppemisest arvates esitada valla- või linnavalitsuse kaudu maa hindajale kirjalikke parandusettepanekuid ja pretensioone hindamise tulemuste kohta.

Huvitatud isikute poolt esitatud kirjalikud parandusettepanekud ja pretensioonid peavad sisaldama:

 • esitaja isiku- ja elukohaandmeid;
 • objekti (maatüki) täpse asukoha või hinnatsooni(de) numbrit;
 • motiveeritud ettepanekut viitega vastava õigusakti sättele.

Kui huvitatud isiku esitatud parandusettepanek või pretensioon on põhjendatud, teeb maa hindaja hindamise tulemustes vajalikud parandused ning kooskõlastab need valla- või linnavalitsusega.

Maa hindaja vastab huvitatud isikute parandusettepanekutele ja pretensioonidele kirjalikult ühe kuu jooksul, arvates parandusettepaneku ja pretensiooni saabumise päevast. Vastuses põhjendab maa hindaja oma seisukohta parandusettepaneku ja pretensiooni arvestamise või mittearvestamise kohta.

 

Hindajad

Maa korralist hindamist teostasid vastava ettevalmistuse saanud spetsialistid, kes omasid Maa-ameti maa hindamise tegevuslitsentsi või olid avaliku teenistuse ametnikud.

Vastavalt Maa-ameti peadirektori 16. juuli 2001. a. käskkirjale nr. 76 on maa hindajateks maa korralise hindamise läbiviimisel 2001. a. määratud järgmised isikud:

 • Tiit Tiigimäe (litsentseeritud hindaja)
 • August Laugus (Maa-ameti maakatastri osakonna kinnisvara hindamise büroo vanemspetsialist)
 • Lembit Kuulmata (Hiiu Maakatastri juhataja)
 • Virve Mägi (Järva Maakatastri juhataja kohusetäitja)
 • Villu Eerik (Järva Maakatastri peaspetsialist)
 • Sven Andrejev (Järva Maakatastri vanemspetsialist)
 • Ülle Meister (Ida-Viru Maakatastri peaspetsialist)
 • Arno Ahi (Ida-Viru Maakatastri vanemspetsialist)
 • Tambet Tiits (litsentseeritud hindaja)
 • Tauno Seepter (Jõgeva Maakatastri juhataja)
 • Kalju Janson (Lääne Maakatastri juhataja)
 • Heikki Salm (Lääne Maakatastri vanemspetsialist)
 • Kaino Valdre (Lääne-Viru Maakatastri juhataja)
 • Märt Sildvee (Lääne-Viru Maakatastri vanemspetsialist)
 • Rein Ahman (Põlva Maakatastri juhataja)
 • Siiri Hirmo (Põlva Maakatastri vanemspetsialist)
 • Andres Pukk
 • Aivar Allikivi (Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna maanõunik)
 • Tambet Tiits
   • Mirja Luik (Rapla Maakatastri juhataja)
   • Piret Kruusimaa (Rapla Maakatastri peaspetsialist)
   • Anu Aalam (Saare Maakatastri juhataja)
   • Aivar Roosik (litsentseeritud hindaja)
   • Tiit Tiigimäe
   • Tormi Tabor (Tallinna Linnavalitsuse Maa-ameti maa hinna osakonna juhataja)
   • Tambet Tiits
   • Urmas Sepp (Tartu Maakatastri juhataja)
   • Monika Lõhmus (Tartu Maakatastri vanemspetsialist)
   • Urmas Sepp (Tartu Maakatastri juhataja)
   • Riho Sulp (Tartu Linnavalitsuse Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna peaspetsialist)
   • Tambet Tiits
   • Juta Jensen (Valga Maakatastri juhataja)
   • Ene Lass (Valga Maakatastri vanemspetsialist)
   • Jüri Änilane (Viljandi Maakatastri juhataja kohusetäitja)
   • Reet Sova (Viljandi Maakatastri peaspetsialist)
   • Heldur Mäeots (Võru Maakatastri juhataja)
   • Helle Kauts (Võru Maakatastri vanemspetsialist)


     Viimati muudetud: 08.03.2017