Sa oled siin

Maakataster

Katastri valdkonnas Maa-amet:

 • tagab maakatastrile esitatavate andmete registreerimise, säilimise ja avalikkusele kättesaadavuse;
 • suunab ja nõustab maatoimingutega seotud küsimuses, nt piiride muutmine, maatükkide liitmine või jagamine jne;
 • annab vajadusel kontrollmõõdistamisega hinnangu, kas mõõdistatud piirimärgid maastikul ja situatsioon vastavad algdokumentidele või mitte;
 • väljastab maakorraldaja kutset omavatele isikutele maakorraldustööde tegevuslitsentse ja teostab litsentsi omavate isikute üle järelevalvet;
 • ei lepita tülis olevaid piirinaabreid;
 • ei taasta hävinenud piirimärke;
 • ei lahenda kinnisasjale juurdepääsu probleeme ja piirivaidlusi;
 • ei väljasta infot omanike, kinnistule seatud kitsenduste, piiratud asjaõiguste ja kinnistusraamatusse kantavate märgete kohta. Seda infot on võimalik saada Kinnistusraamatust. Kinnistusraamatu registriosaga võib igaüks tutvuda ja saada sellest väljatrükke  e-kinnistusraamatust »

 

Maakatastris on olemas suur osa olulist infot maatükkide kohta. Täpsemalt öeldes maakataster on riigi põhiregister, kus on info kõigi kinnisasjade piiri ja ruumilise ulatuse, maa väärtuse, maa loodusliku seisundi ning maa kasutamise kohta.

Maakataster (kataster) on andmekogu, mis koosneb maaregistrist koos katastrikaartidega ja katastriarhiivist.

Maaregister on katastriüksuste kohta registreeritavate ja peetavate andmete kogu.

Katastri koosseisu kuuluvad kaardid registrisse kantava informatsiooni (piiride, kitsendusi põhjustavate objektide paiknemise, maa kvaliteedi andmete jne) graafiliseks esitamiseks. Kaartideks on katastrikaart, kitsenduste kaart, katastri kõlvikukaart ning maa kvaliteedi ja hindamise kaart.

Maaregister sisaldab katastriüksuse kohta järgmisi andmeid: katastritunnus, koha-aadress, katastris registreerimise kuupäev, kuu ja aasta; kinnistu number; kinnistamise kuupäev; omaniku nimi ja isikukood või sünniaeg, juriidilise isiku puhul nimi ja registrikood; kasutamise kitsendused; sihtotstarve; pindala, pindalad kõlvikute lõikes; piiripunktide andmed; moodustamise viis; maksustamishind; katastritunnus või -tunnused, millest antud katastriüksus on moodustatud; katastripidaja märge.

Maakatastri vastutav töötleja ehk katastripidaja on Maa-amet, volitatud töötleja on Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KeMIT).

Katastripidaja ülesandeks on katastrikande tegemine katastriüksuse moodustamiseks, andmete parandamiseks ja muutmiseks, kitsenduse ja maakasutusõiguse registreerimine ning maa hindamiseks vajalike andmete kogumine ja töötlemine ning maaregistri algdokumentide ning kaartide kättesaadavuse ja säilivuse tagamine.

Katastri pidamise aluseks on maakatastriseadus »

 

Katastri valdkonda tutvustav video
Hea maaomanik, kas tead oma maa piire? 

 

Abiks maaomanikule

 • Maaomaniku meelespea »
  Põhjalik ülevaade maaomanikule sellest, mis on kataster, kinnistusraamat, millised on erinevad maatoimingud ning mida on vaja nende kohta teada, mis vahe on eri mõõdistusviisidel jne.
 • Maaomaniku ABC (voldik) » (PDF)
  Lühike kokkuvõte ülal toodud maaomaniku meelespeast - kuidas saab maa-andmetega tutvuda, mida tähendab katastripidaja märge, mis vahe on eri mõõdistusviisidel.​​​​​​
 • 10 nõuannet maaomanikule, kuidas vältida piiritüli » (287.76 KB, DOCX)
  Mida täpselt maaomanik saab ise ära teha, et vältida kulukat ja närvesöövat piiritüli.

 

​​​​​​

   

  Katastriandmetega tutvumine ja katastri väljavõtted

  Maakatastris registreeritud katastriüksuste andmetega on võimalik tutvuda maainfo kaardirakenduse », maakatastri kiirpäringu » ja kitsenduste kaardirakenduse » vahendusel.

  Katastriüksuse piiride asukohta tõendavaks ametlikuks dokumendiks on katastripidaja kinnitatud väljavõte katastrikaardist, mis sisaldab katastriüksuse piiride asukohta aluskaardil, katastritunnust, koha-aadressi, pindala, piiripunkti andmeid, sihtotstarvet, kõlvikulist koosseisu, kitsendust põhjustavate objektide loetelu, katastriüksuse moodustamise viisi ja katastripidaja märget.

  Katastriandmetega tutvumine ja väljavõtete saamine

  • e-kirja teel (maaamet@maaamet.ee);
  • helistades (665 0667);
  • kirja teel (Maa-amet, Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn);
  • teha taotlus kohapeal.

  Katastriüksuste piire saab alla laadida Maa-ameti geoportaalist »

   

  Katastrikandeid teeb ja katastriandmeid registreerib Maa-ameti katastri registriosakond, kes haldab ka katastriarhiivi ».

  Osakond korraldab katastrikannetega seotud tegevust ja registreerib katastriandmeid ning tagab katastrikannete aluseks olevate dokumentide arhiveerimise.

  Katastriandmete töötlemise, avalikustamise ja kasutusse andmise tagab katastri teabe-ja arendusosakond.

  Osakond korraldab katastriandmete töötlemist, avalikustamist ja kasutusse andmist, haldab ja arendab katastriga seotud andmekogusid ning registreerib haldus- ja asustusüksuste ning kitsenduste ruumiandmeid. 

  Katastriandmete kvaliteedi tagamiseks teeb katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakond katastrimõõdistamist ja maakorraldustoiminguid. Samuti kontrollivad nad maamõõtjate (maakorraldustööde tegevuslitsentsi omavate isikute) tööde kvaliteeti, vaadates üle, kas piirimärgid ja looduses olev situatsioon on vastavuses katastriüksuste algdokumentidega.

  Vajadusel osaleb osakond piiride kindlakstegemisel, kujundades katastripidaja (Maa-ameti) seisukoha piiriküsimustes. Osakond osaleb maakorraldustööde tegevuslitsentside väljaandmise ekspertkomisjoni töös. Osakond jagab ka oskusteavet katastrimõõdistamisest.

   

   

  e-Katastri Virtuaalkontor maamõõtjale »

  • Elektrooniline keskkond, mille kaudu saab taotleda katastrimõõdistamise tingimusi; esitada katastrimõõdistamise tingimustega määratud mahus ja vormingus mõõdistamise andmed ning dokumendid katastrimõõdistamise tingimuste kehtivuse ajal.
  • Saab tutvuda piirnevate katastriüksuste andmetega.
  • Võimalik üles laadida ja katastripidajale edastada mõõdistamistulemusi, digitaalselt allkirjastatud dokumente jms.

  Maakatastri statistika


  Statistilised ülevaated katastrisse kantud maa kohta on leitavad geoportaalis ». Statistika aluseks on:

  • katastriüksuste arv ja pindala;
  • katastriüksused omandamisviiside järgi;
  • katastriüksused kõlvikute ja sihtotstarvete järgi.
     

         Viimati muudetud: 05.03.2021