Sa oled siin

Maakataster

Maakataster on riigi põhiregister, kus on info kõigi kinnisasjade piiri ja ruumilise ulatuse, maa väärtuse, maa loodusliku seisundi ning maa kasutamise kohta.

Maakataster (kataster) on andmekogu, mis koosneb maaregistrist koos katastrikaartidega ja katastriarhiivist.

Maaregister on katastriüksuste kohta registreeritavate ja peetavate andmete kogu.

Katastri koosseisu kuuluvad kaardid registrisse kantava informatsiooni (piiride, kitsendusi põhjustavate objektide paiknemise, maa kvaliteedi andmete jne) graafiliseks esitamiseks. Kaartideks on katastrikaart, kitsenduste kaart, katastri kõlvikukaart ning maa kvaliteedi ja hindamise kaart.

Maaregister sisaldab katastriüksuse kohta järgmisi andmeid: katastritunnus, koha-aadress, katastris registreerimise kuupäev, kuu ja aasta; kinnistu number; kinnistamise kuupäev; omaniku nimi ja isikukood või sünniaeg, juriidilise isiku puhul nimi ja registrikood; kasutamise kitsendused; sihtotstarve; pindala, pindalad kõlvikute lõikes; piiripunktide andmed; moodustamise viis; maksustamishind; katastritunnus või -tunnused, millest antud katastriüksus on moodustatud; katastripidaja märge.

Maakatastri vastutav töötleja ehk katastripidaja on Maa-amet, volitatud töötleja on Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KeMIT).

Katastripidaja ülesandeks on katastrikande tegemine katastriüksuse moodustamiseks, andmete parandamiseks ja muutmiseks, kitsenduse ja maakasutusõiguse registreerimine ning maa hindamiseks vajalike andmete kogumine ja töötlemine ning maaregistri algdokumentide ning kaartide kättesaadavuse ja säilivuse tagamine.

Katastri pidamise aluseks on maakatastriseadus »


Abiks maaomanikule

 

 

Katastriandmetega tutvumine ja katastri väljavõtted

Maakatastris registreeritud katastriüksuste andmetega on võimalik tutvuda maainfo kaardirakenduse », maakatastri kiirpäringu » ja kitsenduste kaardirakenduse » vahendusel.

Katastriüksuse piiride asukohta tõendavaks ametlikuks dokumendiks on katastripidaja poolt kinnitatud väljavõte katastrikaardist, mis sisaldab katastriüksuse piiride asukohta aluskaardil, katastritunnust, koha-aadressi, pindala, piiripunkti andmeid, sihtotstarvet, kõlvikulist koosseisu, kitsendust põhjustavate objektide loetelu, katastriüksuse moodustamise viisi ja katastripidaja märget.

Katastriandmetega tutvumine ja väljavõtete saamine

 • e-kirja teel (maaamet@maaamet.ee);
 • helistades (665 0667);
 • kirja teel (Maa-amet, Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn);
 • teha taotlus kohapeal.

Katastriüksuste piire saab alla laadida Maa-ameti geoportaalist »

 

Katastrikandeid teeb ja katastriandmeid registreerib Maa-ameti katastri registriosakond, kes haldab ka katastriarhiivi ».

Osakond korraldab katastrikannetega seotud tegevust ja registreerib katastriandmeid ning tagab katastrikannete aluseks olevate dokumentide arhiveerimise.

Katastriandmete kvaliteedi ja ajakohasuse tagamiseks ning andmete kontrollimiseks ja parandamiseks teeb katastrimõõdistamist ja maakorraldustoiminguid katastri kvaliteediosakond.

Vajadusel osaleb osakond piiride kindlakstegemisel, kujundades katastripidaja seisukoha piiriküsimustes. Osakond osaleb maakorraldustööde tegevuslitsentside väljaandmise ekspertkomisjoni töös.

Katastriandmete töötlemise, avalikustamise ja kasutusse andmise tagab katastri teabe-ja arendusosakond.

Osakond korraldab katastriandmete töötlemist, avalikustamist ja kasutusse andmist, haldab ja arendab katastriga seotud andmekogusid ning registreerib haldus-ja asustusüksuste ning kitsenduste ruumiandmeid. 

Katastriüksuste kontrollmõõdistamist korraldab ning piirimärkide ja looduses oleva situatsiooni vastavust katastriüksuste algdokumentidele kontrollib katastrimõõdistamise kontrolli osakond.

Osakond korraldab kontrollmõõdistamist ja kontrollib katastriüksuste algdokumentide vastavust piirimärkidele ja situatsioonile looduses, jagab oskusteavet katastrimõõdistamisest ning teeb maakorraldustöid ja kvaliteedikontrolli maakorraldustööde tegevuslitsentsi omavate isikute üle.

 

e-Katastri Virtuaalkontor maamõõtjale »

 • Elektrooniline keskkond, mille kaudu saab taotleda katastrimõõdistamise tingimusi; esitada katastrimõõdistamise tingimustega määratud mahus ja vormingus mõõdistamise andmed ning dokumendid katastrimõõdistamise tingimuste kehtivuse ajal.
 • Saab tutvuda piirnevate katastriüksuste andmetega.
 • Võimalik üles laadida ja katastripidajale edastada mõõdistamistulemusi, digitaalselt allkirjastatud dokumente jms.

Maakatastri statistika


Statistilised ülevaated katastrisse kantud maa kohta on leitavad geoportaalis ». Statistika aluseks on:

 • katastriüksuste arv ja pindala;
 • katastriüksused omandamisviiside järgi;
 • katastriüksused kõlvikute ja sihtotstarvete järgi.
    

       Viimati muudetud: 18.02.2020