Rahvusvaheline koostöö

Maa-ameti rahvusvahelise tegevuse eesmärgiks on tugevdada koostööd teiste riikidega geomaatika ja maade administreerimise valdkondades, et lihtsustada Euroopa ruumiandmete infrastruktuuri loomist; panustada üleeuroopalistesse kaarditoodetesse ja teenustesse; osaleda aktiivselt nende valdkondade spetsialistide võimekuse tõstmises ning teadmiste ja parimate praktikate vahetamises.

Rahvusvahelise koostöö võib jagada neljaks:

  • kahepoolne koostöö ehk koostöö riikide vahel
  • piirkondlik koostöö ehk koostöö Läänemere riikidega
  • EL liikmesriikide vaheline koostöö
  • üleeuroopaline ja globaalne koostöö

Maa-amet on usaldusväärne koostööpartner ning esindab Eestit mitmetes rahvusvahelistes organisatsioonides nagu näit. EuroGeographics », EL katastrite alaline komitee (PCC »), EuroSDR » ja ÜRO globaalse ruumiandmete haldamise ekspertide komitee Euroopa alamkomitee UN-GGIM:Europe ».

PCC konverents ja plenaaristung Tallinnas 2017.aLast updated: 15.01.2020