Üleeuroopaline ja globaalne koostöö

Maa-amet on olnud EuroGeographics’i » täisliige alates 2001.a.

EuroGeopgraphics on Euroopa kaardisus-, kinnistus- ja katastriametite assotsiatsioon, mille eesmärgiks on geoinfo alase koostöö kaudu edendada Euroopa ruumiandmete infrastruktuuri loomist.

Assotsiatsiooni missiooniks on tagada võrgustiku olemasolu, mille kaudu liikmed saavad suurendada oma võimekust ja rolli; lihtsustada juurdepääsu liikmete andmetele, teenustele ja asjatundlikkusele; ning esindada oma liikmeid ühtse tugeva häälena EL institutsioonides ja rahvusvahelisel areenil.

Maa-amet panustab kõikidesse EuroGeographics’i olulisematesse toodetesse ja teenustesse: EuroBoundaryMap – administratiivüksuste ja statistiliste regionaaljaotuste andmebaas mk 1:100 000; EuroRegionalMap –topograafiline vektorandmekogu mk 1:250 000; EuroGlobalMap – topograafiline andmekogu mk 1:1 milj.; EuroDEM – Euroopa digitaalne kõrgusmudel, mk 1: 100 000, täpsus 8-10-m.

 

Maa-amet teostab riigi liikmeõigusi Euroopa Ruumiandmete Rakendusuuringute Ühingus EuroSDR ». EuroSDRi peamine eesmärk on edendada ruumiandmete alaseid rakendusuuringuid ja haridust avaliku ja erasektori teadusasutuste ja ruumiandmeid tootvate organisatsioonide vahelise koostöö kaudu. Osalemine EuroSDRi tegevuses avardab võimalusi kaasa rääkida ruumiandmete hõive, analüüsi ja visualiseerimise väljatöötamisel ning sellealaste otsuste ja poliitika kujundamisel Euroopas.

Maa-amet esindab Eestit Struve meridiaanikaare » koordineerimiskomitees, Struve meridiaanikaar, mille punktid asuvad 10 riigi territooriumil, kanti UNESCO kultuuripärandi nimekirja » 2005.a.

Maa-amet osaleb Rahvusvahelise Geodeesia Assotsiatsiooni (IAG) referentsraamistike Euroopa töögrupi (EUREF ») töös. Töögrupi peamiseks ülesandeks on Euroopa geodeetilise referentssüsteemi määratlus, realisatsioon ja haldus. 2019.a. oli Maa-ametil au korraldada EUREF sümpoosion Tallinnas.  

Maa-amet on Euroopa asukohamääramise süsteemi (EUPOS ») juhtkomitee liige. EUPOS projekti eesmärgiks on rajada Kesk- ja Ida-Euroopas ühtne GNSS püsijaamade võrk, mis võimaldaks teha GNSS mõõtmisi reaalajas.

Maa-amet esindab Eestit ÜRO globaalse ruumiandmete haldamise komitee (UN-GGIM ») Euroopa alamkomitees (UN-GGIM:Europe »).

Euroopa alamkomitee ülesandeks on tagada ÜRO Euroopa liikmesriikide kaardistus- ja katastriametite ja statistikaametite, Euroopa institutsioonide ja muude asjaomaste asutuste vaheline koostöö eesmärgiga tõhustada ruumiandmete haldamist ja kättesaadavust Euroopas, nende integreerimist teiste andmetega vastavalt sellele, millised on kasutajate vajadused ja nõudmised.Viimati muudetud: 15.01.2020