Sa oled siin

Detailplaneeringute ja ehitusprojektide läbivaatamine

Maa-ameti üheks tegevusvaldkonnaks ja ülesandeks on korraldada ja koordineerida ameti ruumilise planeerimisega seotud ülesannete täitmist ja osaleda insener-tehniliste projektide menetlustes selleks antud volituste piires.

Maa-ametil on planeeringuandmete avalikkusele vahendaja roll ning amet koondab ja avalikustab ameti käsutuses oleva planeeringuteabe.

Ruumilise planeerimise ja insener-tehniliste projektide menetlustega tegeleb Maa-ameti maatoimingute osakonna planeeringute ja ehitusprojektide büroo.

Planeeringute ja ehitusprojektide büroo teeb tihedat koostööd Maa-ameti geoloogia osakonnaga. Koostöös valmistatakase ette ameti seisukohti detailplaneeringute ning insener-tehniliste projektide menetlustes läbivaatamisel ja kooskõlastamisel, kui planeeritav maa-ala asub keskkonnaregistri maardlate nimistus oleval maardlal või selle osal.

  Ruumiline planeering

   

  Maa-ameti tegevused seoses planeerimise ja insener-tehniliste projektidega

  • korraldab ja koordineerib ameti ruumilise planeerimisega seotud ülesannete täitmist;
  • esindab detailplaneeringute menetluses riigi huvisid omaniku, puudutatud või huvitatud isiku esindajana;
  • teeb ettepanekuid ameti volitusel olevate riigimaade planeerimiseks ja korraldab planeeringute tellimise;
  • haldab planeeringutega seotud andmekogusid ja osaleb andmekogude arendamises, koostalitusvõime korraldamises ning koordineerimises;
  • osaleb riigi esindajana projekteerimistingimuste, ehituslubade ja kasutuslubade andmise menetlustes;
  • teeb koostööd riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega ning valitsusväliste organisatsioonidega;
  • teeb ettepanekuid valdkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks ning osaleb ameti tegevuses vastavate õigusaktide eelnõude koostamisel.


   Viimati muudetud: 04.03.2021