Sa oled siin

Ruumiline planeerimine ja ehitusprojektide läbivaatamine

Maa-ameti üheks tegevusvaldkonnaks ja ülesandeks on korraldada ja koordineerida ameti ruumilise planeerimisega seotud ülesannete täitmist ja osaleda insener-tehniliste projektide menetlustes selleks antud volituste piires.

Maa-ametil on planeeringuandmete avalikkusele vahendaja roll ning amet koondab ja avalikustab ameti käsutuses oleva planeeringuteabe.

Ruumilise planeerimise ja insener-tehniliste projektide menetlustega tegeleb Maa-ameti planeeringute ja ehitusprojektide osakond.

Planeeringute osakond teeb tihedat koostööd Maa-ameti geoloogia osakonnaga, kes valmistab ette ameti seisukohti maakonna-, üld- ja detailplaneeringute ning insener-tehniliste projektide menetlustes läbivaatamisel ja kooskõlastamisel, kui planeeritav maa-ala asub keskkonnaregistri maardlate nimistus oleval maardlal või selle osal.

  Ruumiline planeering

   

  Maa-ameti tegevused seoses ruumilise planeerimise ja insener-tehniliste projektidega

  • korraldab ja koordineerib ameti ruumilise planeerimisega seotud ülesannete täitmist;
  • esindab planeeringumenetluses riigi huvisid omaniku, puudutatud või huvitatud isiku esindajana;
  • teeb ettepanekuid ameti volitusel olevate riigimaade planeerimiseks ja korraldab planeeringute tellimise;
  • haldab planeeringutega seotud andmekogusid ja osaleb andmekogude arendamises, koostalitusvõime korraldamises ning koordineerimises;
  • osaleb riigi esindajana projekteerimistingimuste, ehituslubade ja kasutuslubade andmise menetlustes;
  • teeb koostööd riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega ning valitsusväliste organisatsioonidega;
  • teeb ettepanekuid valdkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks ning osaleb ameti tegevuses vastavate õigusaktide eelnõude koostamisel.


   Viimati muudetud: 06.03.2018