Sa oled siin

Geoloogiline baaskaart täienes uute andmetega

​​​​​​​Maa-amet, geoportaal, geoloogia kaardirakendus, avaandmete koosseis, Järva-Jaani, Rapla ja Järvakandi baaskaardi leht, Soome lahe merepõhi
Liivakarjäär

Maa-ameti geoportaali geoloogia kaardirakendusse ja avaandmete koosseisu lisandus informatsiooni Järva-Jaani, Rapla ja Järvakandi baaskaardi lehtede ning Soome lahe merepõhja kohta.

Maa-ameti tellimusel koostas OÜ Eesti Geoloogiakeskus Eesti baaskaardi Järva-Jaani lehe jaoks maavarade, geomorfoloogia ja põhjavee kaitstuse kaardid (mõõtkavas 1:50 000) ning seletuskirja (PDF). Rapla ja Järvakandi lehtedele lisandus kameraal- ja välitööde tulemusel sadu andmepunkte. Geoloogiline baaskaart hõlmab nüüdsest andmeid ka Soome lahe aluspõhja, pinnakatte, geomorfoloogia ja maavarade kohta (mõõtkavas 1:200 000).

Kaardid on rasterformaadis vaadeldavad ja trükitavad geoloogia veebirakenduses ning allalaetavad vektorkujul (ESRI gdb, shp ja MapInfo tab) ja .pdf vormingus avaandmetena. Saadaval on ka igakuiselt uuendatav puursüdamike andmebaasi väljavõte (csv).

Eestis teostatakse geoloogilist kaardistamist baaskaardi lehtede kaupa. Baaskaart koosneb enam kui sajast kaardilehest, mis on tavaliselt suurusega 25×25 km. Iga lehe jaoks koostatakse kümme geoloogilist teemakaarti, mis iseloomustavad piirkonna aluspõhja geoloogilist ehitust, aluspõhja reljeefi, pinnakatet ja selle paksust, geomorfoloogiat, hüdrogeoloogiat, põhjavee kaitstust, maavarasid ja geofüüsikat (aeromagnetilisi ja gravitatsioonijõu anomaaliaid). Väga oluline geoloogilise baaskaardi osa on faktiline materjal, st erinevate andmepunktide (puuraugud ja -kaevud, paljandid, vaatluspunktid) geoloogilised kirjeldused. Geoloogiline baaskaart on aluseks maavarade kasutuselevõtu, loodus- ja põhjaveekaitse, veevarustuse, heitveeärastuse, jäätmekorralduse ja ehitiste planeerimisel ning keskkonnamõju hindamisel.

Rapla lehe aluspõhja geoloogia, aluspõhja reljeefi, pinnakatte paksuse, pinnakatte geoloogia ja maavarade kaardid valmisid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastamisel. Andmed Soome lahe aluspõhja, pinnakatte, geomorfoloogia ja maavarade kohta koguti Euroopa Majanduspiirkonna, Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Keskkonnaministeeriumi toetusel ellu viidud projekti SedGOF raames.


   Pinnakatte geoloogiline kaart koos faktilise materjaliga (väljavõte Rapla kaardilehe edelanurgast).
    Allikas: Maa-amet, juuni 2017.

Lisainfo:
Reet Roosalu, Maa-ameti geoloogia osakonna juhataja
665 0670, reet.roosalu@maaamet.ee

Veel uudiseid samal teemal

03.01.2017

Maa-amet pakub ehitusgeoloogia arhiivi e-teenust

Maa-ameti geoportaalis asuvas ehitusgeoloogia kaardirakenduses » on ehitusgeoloogiliste uuringuaruannete andmetele lisatud arhiivis olevate aruannete elektroonsete koopiate failid.

02.01.2017

Maa-ameti maardlate kaardirakendusse lisati põlevkivi altkaevandatud alade andmed

Maa-ameti veebilehel geoportaalis asuva maardlate kaardirakenduse kaudu on nüüdsest võimalik tutvuda põlevkivi altkaevandatud alade, allmaakaevandamisel jäetud tervikute ja kaevanduste šurfide asukohtadega.