Sa oled siin

Valminud on geodeetiliste tööde tegemise kord

6. juulil jõustub keskkonnaministri määrus "Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus ning kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise kord".

Määruse peaeesmärk on tagada geodeetilise süsteemi ühtsus ja järjepidevus kogu Eestis. Määruses toodud sätted korrastavad ja ühtlustavad geodeetiliste tööde tegemist, kohalike geodeetiliste võrkude kooskõlastamist ning geodeetiliste märkide tähistamist. Geodeetiliste märkide kaitseks näeb määrus ette märkide kaitsevööndi ulatuse ning kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise korra.

Tänu hästi toimivale geodeetilisele süsteemile saab looduses täpselt määrata mistahes objekti asukohta ja kuju. Täpsed asukohaandmed on aga abiks näiteks topograafiliste kaartide koostamisel ja uuendamisel; kinnistu piiride määramisel või täpsustamisel; kaevandusalade kaardistamisel; kinnisvara arendamisel alates projektide koostamisest kuni ehitiste märkimiseni looduses jne.

Ühtne ja järjepidevalt toimiv geodeetiline süsteem on aluseks ka sellele, et kahe- või kolmemõõtmeliste koordinaatidega varustatud asukoha- ehk ruumiandmed on üheselt mõistetavad ning erinevates andmekogudes ja registrites (maakataster, kinnistusraamat, ehitisregister jne) koos kasutatavad.

Riiklike geodeetiliste tööde koordineerija ja kaitsevööndis tegutsemiseks loa menetleja on Maa-amet. Kohalikke geodeetilisi töid korraldab ja kaitsevööndis tegutsemiseks annab loa kohalik omavalitsus.

Kõik geodeetiliste tööde käigus tekkivad andmed kantakse geodeetiliste punktide andmekogusse, mille vastutav töötleja on Maa-amet. Geodeetilised punktid* leiab ka kaardirakenduselt aadressil http://geoportaal.maaamet.ee/. Kuvatud on punkti nimi, asukoha koordinaadid, kirjeldus, punkti tähistava märgi liik, klass ning punkti seisukord. Kokku on Maa-ametil andmed ligi 37 000 geodeetilise punkti kohta.

Geodeetiliste punktide andmed on kõigile tasuta kättesaadavad. Geodeetiliste tööde käigus kogutud mõõdistuse ja arvutuse algandmetega tutvumiseks tuleb pöörduda Maa-ameti poole kirjaliku taotlusega.

Lisainfo:
Karin Kollo, Maa-ameti geodeesia osakonna peaspetsialist, Karin.Kollo@maaamet.ee
Agnes Jürgens, Maa-ameti avalike suhete nõunik, 666 0630, Agnes.Jurgens@maaamet.ee

* Geodeetiline punkt on kohtkindlalt paigaldatud geodeetilise märgi asukoht maapinnal, pinnases või ehitisel, millele on arvutatud koordinaadid ning vajaduse korral arvutatud kõrgused ja määratud raskuskiirenduse väärtus. (Vt ka Ruumiandmete seadus.)

Väljavõte geodeetiliste punktide andmekogust.
Väljavõte geodeetiliste punktide andmekogust http://www.maaamet.ee/rr/geo (Maa-amet). Väljavõttel on näidatud riigi geodeetilise põhivõrgu 1. klassi punkti Paatsalu andmed.

Väljavõte geodeetiliste punktide kaardirakendusest.

Väljavõte geodeetiliste punktide andmekogu kaardirakendusest (Maa-ameti geoportaal). Väljavõttel on näidatud riigi geodeetilise põhivõrgu 1. klassi punkti Paatsalu asukoht kaardil ja kaardirakenduses kuvatavate andmete osaline loetelu.

Veel uudiseid samal teemal

Ajalooline kaart, millel Saaremaa rannik ja mereäärsed külad
12.05.2020

Ajalooliste kaartide rakendus uuenes

Ajas rändamine on nüüd mugavam.
Maa-ameti ajalooliste kaartide rakendus » on huvilistele kättesaadav uues kuues - kasutajate üks lemmikrakendusi on üle viidud X-GIS 2.0 keskkonda.
Rakendusse lisandusid uute andmetena ajaloolised fotoplaanid ning haldus- ja asustusjaotuste piirid alates 1997. aastast kuni tänapäevani.

Vaade Maa-ameti kartograafia arhiivi hoidlasse
11.03.2020

Maa-ameti kartograafia ja geodeesia arhiivide kasutamine

Ajutiselt on vaja  Maa-ameti kartograafia ja geodeesia arhiivide kasutamiseks aeg eelnevalt kokku leppida. 

 

Kontaktid:

Telefon 665 0707 või e-kiri kartograafiaarhiiv@maaamet.ee

Telefon 665 0635 või e-kiri geodeesiaarhiiv@maaamet.ee.