Uudised

24.07.2018

Maavarasid kaevandati 2017. aastal veidi rohkem kui eelneval viiel aastal keskmiselt

Maa-ametil valmis 2017. aasta Eesti maavarade koondbilanss, mis võtab kokku maardlate ja mäeeraldiste varu seisu aruandeaasta alguses ja lõpus ning varu muutused aasta jooksul. Koondbilansi alusel kaevandatakse jätkuvalt enim põlevkivi, liiva, kruusa, lubjakivi ja dolokivi. Nii põlevkivi kui ka...
27.02.2018

Maa-amet korraldab aastaseminari „Sajand oma maa peremees“

Maa-amet korraldab riigiasutustele aastaseminari „Sajand oma maa peremees“, mis toimub esmaspäeval, 19. märtsil 2018. Maa-ameti aastaseminar toimub esimest korda ja on pühendatud Eesti Vabariigi iseseisvuse 100. aastapäevale. Aastaseminaril võtame luubi alla maa ja ruumiandmetega...
27.06.2017

Põlevkivi ja turvast kaevandati võrreldes eelneva viie aastaga vähem, ehitusmaavarasid tavapärases koguses

Maa-ametil valmis 2016. aasta Eesti maavarade koondbilanss, mis võtab kokku maardlate ja mäeeraldiste varu seisu aruandeaasta alguses ja lõpus ning varu muutused aasta jooksul. Koondbilansi alusel kaevandatakse jätkuvalt enim põlevkivi, liiva, kruusa, lubjakivi ja dolokivi. Põlevkivi ja turba...
​​​​​​​Maa-amet, geoportaal, geoloogia kaardirakendus, avaandmete koosseis, Järva-Jaani, Rapla ja Järvakandi baaskaardi leht, Soome lahe merepõhi
12.06.2017

Geoloogiline baaskaart täienes uute andmetega

Maa-ameti geoportaali geoloogia kaardirakendusse ja avaandmete koosseisu lisandus informatsiooni Järva-Jaani, Rapla ja Järvakandi baaskaardi lehtede ning Soome lahe merepõhja kohta. Maa-ameti tellimusel koostas OÜ Eesti Geoloogiakeskus Eesti baaskaardi Järva-Jaani lehe jaoks maavarade,...
03.01.2017

Maa-amet pakub ehitusgeoloogia arhiivi e-teenust

Maa-ameti geoportaalis asuvas ehitusgeoloogia kaardirakenduses » on ehitusgeoloogiliste uuringuaruannete andmetele lisatud arhiivis olevate aruannete elektroonsete koopiate failid. Seega saab ehitusgeoloogiliste aruannete sisuga tutvuda interneti kaudu ilma Maa-ametisse tulemata. Projekt "...
02.01.2017

Maa-ameti maardlate kaardirakendusse lisati põlevkivi altkaevandatud alade andmed

Maa-ameti veebilehel geoportaalis asuva maardlate kaardirakenduse kaudu on nüüdsest võimalik tutvuda põlevkivi altkaevandatud alade, allmaakaevandamisel jäetud tervikute ja kaevanduste šurfide asukohtadega. Andmed on koostanud 2015. aastal Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituut SA...
05.07.2016

Geoloogiline baaskaart on täienenud uute andmetega

Maa-ameti geoportaali geoloogia kaardirakenduses täienes kolm geoloogilise baaskaardi lehte: Paide, Järva-Jaani ja Võru. Paide ja Järva-Jaani lehele valmisid aluspõhja geoloogia, aluspõhja reljeefi, pinnakatte paksuse ja geofüüsikalised kaardid; Järva-Jaani lehele lisaks ka pinnakatte geoloogia...
21.06.2016

Valmis maavarade koondbilanss 2015

Maa-ameti geoloogia osakonnal valmis Eesti maavarade koondbilanss 2015. aasta kohta. Peamiste andmetena on ära toodud maardlate ja mäeeraldiste varu seis aruandeaasta alguses ja lõpus ning varu muutused aasta jooksul. Seisuga 31.12.2015 oli keskkonnaregistri maardlate nimistus arvele võetud 905...
12.05.2016

Kaevandamise aerokontroll on muutnud kaevandajad hoolsamaks

Maa-ameti korraldatav aerokontroll kaevandamistegevuse üle on andnud häid tulemusi, sest kaevandajad on hakanud hoolikamalt kinni pidama neile lubatud kaevandamismahtudest ja piiridest ning keskenduvad varasemast rohkem ka kaevandamisega rikutud maade korrastamisele. Aerokontroll on kõige kiirem...
30.03.2016

Maavarade kaevandamismahud pole suurenenud

Maa-ameti andmetel on 2015. aastal Eestis kaevandatud maavarade kogused võrreldes varasema aastaga jäänud samaks või isegi vähenenud. Ka ei ole nafta hinna langus veel mõjutanud põlevkivi kaevandamise kogust. Möödunud aastal kaevandati maavaradest Eestis kõige enam põlevkivi, ligikaudu 15...

Lehed