vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Lääneranna vald, Paadrema küla, Vesiveski • Müügiotsus 23.10.2019, käskkiri nr 1-2/19/675
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 4.57 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 17 810,00 €
 • · Tagatisraha maksmine:
  • Tagatisraha summa: 1 780,00 €
  • Saaja nimi: Rahandusministeerium
  • Saaja konto:
   Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
   SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
   Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  • Selgitus: Vesiveski kinnisasi, 43001:001:0295, pakkuja nimi
  • Viitenumber: 10917115000007   NB! Viitenumber on igal enampakkumisel erinev!
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on katastriüksuse moodustamise käigus looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub. Kinnisasja läbib tee, mida kasutatakse juurdepääsuks naaberkinnistutele. Servituuti seatud ei ole.

  Kinnisasjal asub riikliku kaitse all olev arheoloogiamälestis Ohvriallikas (reg-nr 11853) ning selle kaitsevöönd. Arheoloogiamälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri 27.07.1998 määrusega nr 20 (RTL 1998, 259/260, 1059). Senist maakasutust võib jätkata olemasolevas mahus. Kinnismälestisel ja selle kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused. Mälestise kaitsevöönd on 50 m mälestise väliskontuurist arvates. Mälestis ja selle kaitsevöönd on tähistatud Maa-ameti kaardil kultuurimälestiste kihil.

  Kinnisasjale jääb III kaitsekategooria liigi elupaik. III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasi asus enne haldusreformi Varbla vallas. Varbla valla üldplaneering on kehtestatud Varbla Vallavolikogu 11.11.1999 määrusega nr 1. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi tootmise reservmaal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda aadressil https://www.laanerannavald.ee/varbla-uldplaneering

  Lääneranna Vallavolikogu algatas 23.08.2018 otsusega nr 90 Lääneranna valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.

  Maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda maakonnaplaneeringute kodulehel aadressiga http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud